A A A Black and white icon Change contrast icon
Volontiraj
Od socijalne usluge u “širem smislu” do socijalne usluge u “užem smislu”/licence

Od socijalne usluge u “širem smislu” do socijalne usluge u “užem smislu”/licence

Od pružatelja  socijalnih usluga u “širem smislu” do pružatelja socijalnih usluga u ”užem smislu”/licenca; unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga

1.10.2022.             DNEVNI CENTAR “PRIJATELJI”

Rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga: do 30 korisnika, različitih odraslih osoba s invaliditetom.

1. socijalna usluga psihosocijalne podrškae –  Rješenje psihosocijalna podrška – DIP

Iz Zakona o socijalnoj skrbi, Članak 91.

Psihosocijalna podrška je usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika.

Članak 92.

(1) Usluga psihosocijalne podrške može se odobriti pojedincu, obitelji ili udomitelju. (2) Usluga psihosocijalne podrške pruža se individualno ili u grupi. (3) Usluga psihosocijalne podrške pruža se u obitelji korisnika, udomiteljskoj obitelji, kod drugih pružatelja usluga koji ispunjavaju propisane uvjete ili na drugim mjestima prema potrebi korisnika. (4) Usluga psihosocijalne podrške može se pružati u nazočnosti i uz sudjelovanje članova obitelji.

Članak 93.

(1) Usluga psihosocijalne podrške može se odobriti do godinu dana. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nastavak psihosocijalne podrške može se odobriti nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka dok traje potreba na temelju stručne procjene. (3) Uslugu psihosocijalne podrške pruža dom socijalne skrbi i drugi pružatelji usluga iz članka 162. točaka 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 94.

(1) Usluga psihosocijalne podrške pojedincu odobrava se radi prevladavanja teškoća i osnaživanja pojedinca u vezi s teškoćama u razvoju, invaliditetom, starijom životnom dobi, kriznim stanjima, nasiljem u obitelji, uključivanjem u svakodnevni život zajednice, prevladavanja tretmanskih iskustava, problema u ponašanju te u drugim nepovoljnim okolnostima. (2) Usluga psihosocijalne podrške odobrava se pojedincu na temelju procjene rizika, snaga i potreba u skladu s individualnim planom promjene. (3) Psihosocijalna podrška djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom odobrava se na temelju stručne procjene pružatelja usluge o vrsti, trajanju i učestalosti usluge, na temelju koje se izrađuje individualni plan promjene. (4) Psihosocijalna podrška pruža se u obitelji korisnika ili udomiteljskoj obitelji do pet sati tjedno, a kod ostalih pružatelja usluga do šest sati tjedno, a najviše tri sata dnevno, od čega najviše četiri sata individualno, a ostalo u grupi.

Članak 95.

(1) Psihosocijalna podrška obitelji odobrava se radi prevladavanja obiteljskih teškoća, stjecanja roditeljskih vještina i osnaživanja obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu. (2) Usluga psihosocijalne podrške odobrava se obitelji kada se problemi i teškoće mogu riješiti samo promjenama u obitelji, kada je obitelji potrebna stručna pomoć i podrška pri odgoju i skrbi za djecu, radi usvajanja znanja i vještina za uspješnije roditeljstvo ili svakodnevnu brigu i skrb odnosno kada je rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje odnosa. (3) Usluga psihosocijalne podrške odobrava se obitelji na temelju procjene rizika, snaga i potreba u skladu s individualnim planom promjene. (4) Psihosocijalna podrška pruža se u obitelji do pet sati tjedno, iznimno kod pružatelja usluge do šest sati tjedno, a najviše dva sata dnevno.

2.  socijalna usluga  – poludnevni boravak,  Rješenje poludnevni boravak – DIP

Članak 104.

1) Boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

(2) Usluga boravka odobrava se djetetu s teškoćama u razvoju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu s problemima u ponašanju, osobi kod koje je utvrđena privremena nezapošljivost prema zakonu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom, osobi s invaliditetom, osobi starije životne dobi, teško bolesnoj odrasloj osobi i beskućniku koji nije smješten u prihvatilištu.

(3) Usluga boravka pruža se kao usluga poludnevnog boravka, u trajanju od četiri do šest sati dnevno ili kao usluga cjelodnevnog boravka, u trajanju od šest do deset sati dnevno.

(4) Usluga poludnevnog boravka i usluga cjelodnevnog boravka može se odobriti jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Vrste socijalnih usluga, Članak 71 (Zakon o socijalnoj skrbi)

1. prva socijalna usluga;

2. usluga sveobuhvatne procjene i planiranja,

3. savjetovanje;

4. stručna procjena,

5. psihosocijalno savjetovanje;

6. socijalno mentorstvo,

7. obiteljska medijacija

8. psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja

9. psihosocijalna podrška

10. rana razvojna podrška ; 11. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja

12. pomoć u kući

13. boravak

14. organizirano stanovanje i 15. smještaj.

Članak 72. Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika.

Članak 73. (1) Socijalne usluge priznaju se ili odobravaju na temelju sveobuhvatne i/ili specifične procjene potreba korisnika, rizika i snaga obitelji i resursa lokalne zajednice, u skladu s individualnim planom promjene ili planom intervencija, radi osnaživanja i bolje socijalne uključenosti. (2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na prvu socijalnu uslugu, uslugu savjetovanja koju pruža stručni radnik Zavoda i uslugu obiteljske medijacije.

Članak 74. (1) Socijalne usluge prvenstveno se priznaju ili odobravaju korisniku kao izvaninstitucijske usluge ili mu se priznaje pravo na izvaninstitucijsku skrb. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na smještaj kao institucijsku skrb priznaje se u kriznim situacijama, radi provođenja rehabilitacijskih programa, radi provođenja psihosocijalnih tretmana te u drugim slučajevima iz članka 116. točaka 1., 3., 5. i 6. do 9. ovoga Zakona, ako osobi nije moguće osigurati skrb u vlastitom domu, priznavanjem prava na izvaninstitucijsku skrb i/ili pružanjem drugih izvaninstitucijskih usluga. (3) Socijalne usluge iz članka 71. točaka 1. do 14. ovoga Zakona su izvaninstitucijske usluge. (4) Smještaj je usluga koja se pruža kao institucijska skrb u domu socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja usluga ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelji.

Članak 75. (1) Socijalne usluge iz članka 71. ovoga Zakona mogu se pružati na temelju:

1. rješenja Zavoda, osim socijalnih usluga koje pruža Zavod

2. uputnice ili zaključka Zavoda ili

3. ugovora o pružanju socijalne usluge.

(2) Socijalne usluge iz članka 71. točaka 14. i 15. ovoga Zakona pružaju se na temelju rješenja.

(3) Socijalne usluge iz članka 71. točaka 4. do 13. ovoga Zakona pružaju se na temelju uputnice, osim usluge stručne procjene koja se može pružati i na temelju zaključka.

(4) Socijalne usluge iz članka 71. točaka 5. do 15. ovoga Zakona mogu se pružati i na temelju ugovora korisnika i pružatelja usluge.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, socijalnu uslugu iz članka 71. točaka 13. do 15. ovoga Zakona dijete može koristiti samo na temelju uputnice ili rješenja Zavoda.

(6) Korisnik može sam izabrati socijalnu uslugu i pružatelja s kojim sklapa ugovor o pružanju socijalne usluge u skladu s uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(7) Korisnik koji socijalnu uslugu koristi na temelju ugovora iz stavka 4. ovoga članka u cijelosti snosi troškove usluge.

To znači da možete dobiti uputnicu ili zaolučak,  a mi  potporu/sredstva za pružanje socijalnih usluga ili možete sami s nama ugovoriti pružanje socijalnih usluga. 

Ulaganja u prostor radi udovljavanja uvjeta iz Pravilnika faza 1.

a) 1.7.2022. Adaptacija sanitarnih čvorova:

Ukupni iznos sredstava utrošen na adaptaciju:

 •  keramičarski, knauferski i građevinski radovi 22.000 kuna
 • vodoinstalterski radovi 22.000 kuna
 • električarski radovi – 6.200 kuna
 • ispitivanje ispravnosti vode 1000 kuna
 • ispitavnje ispravnosti elektro instalacija cca 5.000 kuna

20.4.2022. Krajem travnja 2022. godine  započeli smo adaptaciju sanitarnih čvorova, zahvaljujući donacijama građana, tvrtki, Primorskog-gornaskoj županiji i Gradu Rijeci. Sredstava smo prikupljali kroz kampanju koristeći više komunikacjskih kanala i metoda: “Donatorske aukcije”,  pozivi donatorima, objave u medijima, pisma i sastanci s donositeljima odluka, rođendanske proslave prijateljica naših dipovaca, humanitarna akcija studenata biotehnologije “Kuglice dobrih želja“, na sjamovima Zeleni Kastav..

Nakon 3 godine  prikupljanja prikupili smo oko 40.000 kuna s čime smo započeli adaptaciju koja će nas koštati oko 70.000 kuna prema prvom troškovniku iz 2019. godine.

Koliko će nas stvarno koštati?

 1. vodoinstalaterski radovi (cijevi, pumpe, nabava sanitarija..)cca između 20.0000 i 30.000 kn
 2. električarski radovi (dovod struje za svijetlo, ventilatore, bojlere, nabava el. aparata) između 5.600 i 7.000 kuna
 3. građevinski  i kreamičarski radovi (knauf, postavljane pločica,kupnja novih pločice): između 21.000 i 30.000 kun                                            Ukupno: između 46.600 kuna i 67.000 kuna.

Sijačanj 2023. Ulaganja u adaptaciju kuhinje

Sredstva za adaptaciju kuhinje su se prikupljala iz različtih izvora od 10.2022. do 1.2023:

Od listopada 2022. je u  tijeku kampanja za prikupljanje sredstava za adaptaciju kuhinje u kojoj naše osobe s invaliditetom uče pripremu jednostavnih jela za sebe i obitelj u svakodnevnom životu, a ujedno za one koje imaju mogućnosti, to je i radno okupacijska aktivnost, priprema za rad na jednostavnim poslovima na kojima oni mogu raditi. Zato nam je kuhinja jako važna jer to je prostor učenja i stjecanja novih vještina.

 1. Platforma A! ČIni pravu stvar!   https://dip.hr/a1-cini-prvu-stvar-dipovci-zele-kuhati/ (anonimno ili s podacima) – Dipovci žele kuhati! Postojeća kuhinja je vrlo stara, elementi se raspadaju i raspored nije funkcionalan, elektronički aparati stari i svaki dan neki od njih prestaje raditi. Ulaganje u adaptaciju kuhinje (radovi na postavljanju nove elektroinstalcije, dovod vode i odvodnja, novi elementi za kuhinju s novim elektroničkim aparatima) je ulaganje u razvoj jer ćemo moći više vremena provoditi u ovim radno-okupacijskim aktivnostima za više osoba, što će osigurati brže rezultate.   Prema ponudama izvođača, ukupan trošak je oko 30.000 kuna i to nam je sadašnji kratkoročni cilj.
 2. Donacije djelatnika Policijske uprave Primorsko-gorankse županije akcija za dipovu kuhinju:; 11.270 kuna ili 1.496 eura
 3. Na adventskoj aukcijskoj licitacije tiskanih radova s 2. Kvarnerske kolonije autorskog stripa i ilustracije: prikupljeno 130 eura, i dalje možete na facebook stranici otkupiti printanu verziju rada odabranog autora: https://www.facebook.com/media/set?vanity=102812631635828&set=a.632025855381167
 4. Platforma – kalendar CROZ-a koji je odabrao 12 udruga koje su predstavljene na 12 mjeseci: izrađena aplikacija po mjeri naših potreba – za vođenje evidencije i izvještavanja i kalendar koji je izradila ekipa CROZa izašao je i u tiskanom izdanju te distribuiran partnerima ove tvrtke, ali i izdan i u elektroničkom izdanju – 12 odabranih udruga predstavljaju 12 mjeseci, a klikom možete donirati za naš rad jednostavnim postupkom, pa vi zavirite u naš kalendar: https://croz.net/calendar-2023/ akcija traje i dalje;
 5. Osobnim angažmanom naših podržavatelja, npr. rođendanske proslave na kojima se umjesto poklona slavljenicima gosti donira za kuhinju: prikupljeno oko 1.200 eura
 6. Ugovorima o donaciji, uplata na žiro račun, izravno
 7. Druge vrste ugovora o suradnji, prema potrebi.

2021.- 2022.

Krajem 2021. i u 2022. godini doneseno je niz novih propisa u području socijalne skrbi koje se odnose na pružanje socijalnih usluga:

Akcijski plan USLUGE 2021.-2024_

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_145_2804.html

 

Od 2013 godine (osnivanje DIP-a do danas)

Izvaninstitucijske socijalne usluge, prvenstveno boravak i psihosocijalna podrška te orgnizirano stanovanje, kao inkluzivan model izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom i druge osobe kojima treba podrška i skrb iz specifične skupine osoba s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i/ili osoba s invaliditetom

O osnutka naša vizija je uključiti  prvenstveno mlade u zajednicu,  uključivanjem u naše programe a u skladu s zakonskim i normativnim okvirom u području socijalne skrbi, zaštite ljudskih prava, prava osoba s invaliditetom i dr.

Provedbom programa koje  razvijamo unarijeđujemo kvalitetu socijalnih usluga koje pružamo inovativnim metodama rada te postižemo  veliku učinkovitost, a svaka nova aktivnost ili program predstavlja novo unaprijeđenje i nove rezultate. Naši temeljni programi su:

 1. Laboratorij životnih vještina Prijatelji 
 2. Priprema, pozor, radim! 
 3. DIP-ov klub mladih Priprema, pozor, radim!, trogodišnji program koji od  2020 do 2023 godine  financira Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku, odnosno od kolovoza novo osnovano ministarstvo – Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 4. Institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog druptva pod nazivom Prijatelji

Preseljenjem u novi veći prostor u Wenzelovu 2, konačno su se  stekli preduvjeti za podnošenje zahtjeva za dobivanje licence odnosno rješenja nadležnog ministarstva (od 2022. godine su to županijska tijela)

Kako bi unaprijedili kvalitetu naših usluga u zajednici pristupili smo procesima usklađivanja s Pravilnikom o mimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, a od osnutka djelujemo i u skladu s  drugim normativnim aktima poput:

a) Zakon o socijalnoj skrbi, pročišćeni tekst zakona NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, na snazi od 01.01.2020 (https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi)

b)  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_05_56_1125.html)

c) Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2014_03_40_712.html)

d) Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_09_100_1952.html)

e) Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_143_2693.html)

Cilj nam je pružati  najmanje sljedeće socijalne usluge:

 1. Boravak/poludnevni je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak: cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno, a poludnevni boravak može trajati od 4 do 6 sati dnevno. Uslugom boravka se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Boravak se može priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu. (https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/boravak/1811)
 2. Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika, a može se pružati individualno i u grupi. Usluga se priznaje djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja te svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb. Psihosocijalna podrška traje:
 • kod pružatelja usluga do 12 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi, i to djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno, odrasloj osobi s invaliditetom iz jednoroditeljske obitelji čijem je roditelju priznato pravo na status roditelja njegovatelja. Usluga se može priznati u obitelji korisnika do pet sati tjedno, a kod pružatelja usluga do 18 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi.

U budućnosti ćemo težiti i ka osiguravanju uvjeta za pružanje socijalne usluge organiziranog stanovanja. (https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/psihosocijalna-podrska/1808)

3. Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. (https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/organizirano-stanovanje/1813)

 

Ostali važni dokumenti:

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine: https://posi.hr/nacionalna-strategija-izjednacavanja-mogucnosti-za-osobe-s-invaliditetom-od-2017-do-2020-godine/

Priručnik za socijalno planiranje: https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/avuga/Medunarodna_suradnja_i_EU/Prirucnik%20za%20socijalno%20planiranje.pdf

Kako bi uključili naše mlade za koje radimo u rad i zapošljavanje, usmjeravamo naše djelovanje u skladu drugim formativnim aktima, a kojima se rukovodi i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapiošljavanje OSI  http://www.zosi.hr kao i Centri za profesionalnu rehabilitaciju :

 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13152/1439/18 i 32/20).Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14, 2/15)
 • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom  NN 145/20
 • Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, integrativne radionice i zaštitne radionice poticaje Zavoda mogu ostvariti temeljem:-  Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom  NN 145/20)-  Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom  NN 75/18, 120/1837/20 i 145/20),a u skladu saProgramom poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2021.-2023.  iProgramom potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom za 2021.-2023.
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 97/14., 2/15.) – poticaju se mogu dobiti samo ako su OSI upisane u ovaj očevidnik.
 • Jako se puno govori o zaštitnim  i ingtegrativnim radionicama ali u PGŽ nije osnovana nit jedna, dok je u IŽ samo jedna, a u RH 10. Zašto? U skladu s Pravilnikom o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.), njih je gotovo pa nemooguće osnovati bez potpore zajednice.

Ljudi za koje radimo su osobe s invaliditetom koje imaju različite teškoće u svakodenvom životu i radu, od kojih su najčešće on kombinirane. Stoga ostvaruju razna prava ili ne nisu pokrenuli postupak pri nadležnom centru za socijalnu skrb. Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:

 • zajamčena minimalna naknada (ZMN),
 • naknada za troškove stanovanja,
 • pravo na troškove ogrjeva,
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 • jednokratne naknade,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • osobna invalidnina,
 • doplatak za pomoć i njegu,
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 • naknada do zaposlenja
 • pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta, te
 • socijalne usluge: prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), boravak, smještaj, obiteljska medijacija, organizirano stanovanje

O priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi rješenjem odlučuje nadležni centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta. Iznimno, o pravu na naknadu za troškove stanovanja rješenjem odlučuje jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb, a o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem odlučuje jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

Uvjeti za njihovo ostvarivanje određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

1. Osobna invalidnina – većina naših dipovaca osvaruje pravo, neki ne jer nisu pokrenuli zahtjev
Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.
Uvjeti za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
U postupku priznavanja prva na osobnu invalidninu potrebno je utvrditi činjenice vezane za zdravstveno stanje koje su propisane kao uvjet za priznavanje prava. Slijedom navedenog, centar za socijalnu skrb će, prije donošenja rješenja, zatražiti nalaz i mišljenje područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.Iznos osobne invalidnine određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica trenutno iznosi 500,00 kuna.
Osobna invalidnina iznosi mjesečno 300% osnovice.
2. Naknada do zaposlenja – većina osvaruje ovo pravo
Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu.
Uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu do zaposlenja određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njeguravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
3. Status roditelja njegovatelja/njegovatelja  – samo 1 
Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
 • je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
 • u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
 • ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Uvjeti za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
Roditelj njegovatelj odnosno njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu osam osnovica (osnovica trenutno iznosi 500,00 kn), prava iz mirovinskoga osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Izvor: https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/prava-u-sustavu-socijalne-skrbi-11978/11978

 

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predemeta koje smo sami napravili.
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295
Kontakt
 • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.