Od socijalne usluge u “širem smislu” do socijalne usluge u “užem smislu”/licence

Od pružatelja  socijalnih usluga u širem smislu do pružatelja socijalnih usluga u užem smislu/licenca

nedovršeno…

O osnutka naša vizija je uključiti   mlade u zajednicu uključivanjem u naše programea u skladu s zakonskim i normativnim okvirom u području socijalne skrbi, zaštite ljudskih prava, prava osoba s invladitetom i dr.

Provedbom programa koje  razvijamo unarijeđujemo kvalitetu socijalnih usluga koje pružamo inovativnim metodama rada te postižemo  veliku učinkovitost, a svaka nova aktivnost ili program predstavlja novo unaprijeđenje i nove rezultate. Naši temeljni programi su:

 1. Laboratorij životnih vještina Prijatelji http://dip.hr/programi/lzvp-modul-1/ ,

2. Priprema, pozor, radim! http://dip.hr/programi/ppr/

3. DIP-ov klub mladih Priprema, pozr, radim!, trogodišnji program koji od  2020 do 2023 godine  financira Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku http://dip.hr/programi/dip-ov-klub-mladih-priprema-pozor-radim/

odnosno od kolovoza novo osnovano ministarstvo – Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

 4. institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade pod nazivom Prijatelji i preseljenjem u novi veći prostor u Wenzelovu 2, konačno su se  stekli preduvjeti za podnošenje zahtjeva za dobivanje licence odnosno rješenja nadležnog ministarstva.

Kako bi unaprijedili kvalitetu naših usluga u zajednici pristupili smo procesima usklađivanja s Pravilnikom o mimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga:

a) Zakon o socijalnoj skrbi, pročišćeni tekst zakona NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, na snazi od 01.01.202 https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

b)  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_05_56_1125.html

c) Pravilnik  o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2014_03_40_712.html

d) Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_09_100_1952.html

e) Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_143_2693.html

Cilj nam je pružati sljedeće socijalne usluge:

 1. boravak/poludnevni   https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/boravak/1811 Cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno, a poludnevni od 4 do 6 sati dnevno. Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak: cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno – poludnevni boravak može trajati od 4 do 6 sati dnevno. Uslugom boravka se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Boravak se može priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.
 2. Psihosocijalna podrška https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/psihosocijalna-podrska/1808 se pruža djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja i drugim osobama u potrebi Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika, a može se pružati individualno i u grupi. Usluga se priznaje djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja te svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb.  Psihosocijalna podrška traje:
 • kod pružatelja usluga do 12 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno odrasloj osobi s invaliditetom iz jednoroditeljske obitelji čijem je roditelju priznato pravo na status roditelja njegovatelja usluga se može priznati u obitelji korisnika do pet sati tjedno, a kod pružatelja usluga do 18 sati tjedno, od čega najviše šest sati indaividualno, a ostalo u grupi.

U budućnosti ćemo težiti i ka osiguravanju uvjeta za pružanje socijalne usluge  organiziranog stanovanja

3. Organiziranim stanovanjem  https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/organizirano-stanovanje/1813se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno osiguravaju osnovne životne potrebe uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć. Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

 

Ostali važni dokumenti:

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017 do 2020 godine:https://posi.hr/nacionalna-strategija-izjednacavanja-mogucnosti-za-osobe-s-invaliditetom-od-2017-do-2020-godine/

Priručnik za socijalno planiranje https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/avuga/Medunarodna_suradnja_i_EU/Prirucnik%20za%20socijalno%20planiranje.pdf

 

Kako bi uključili naše mlade za koje radimo u rad i zapošljavanje, usmjeravamo naše djelovanje u skladu drugim ormativnim aktima:

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14.)
Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14, 2/15)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 97/14., 2/15.)
Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.)
Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15., 13/15., 113/16, 116/17)
Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.)
Standardi usluga profesionalne rehabilitacije

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predemeta koje smo sami napravili.
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295
 • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.