Od socijalne usluge u “širem smislu” do socijalne usluge u “užem smislu”/licence

Od pružatelja  socijalnih usluga u širem smislu do pružatelja socijalnih usluga u užem smislu/licenca

nedovršeno…

O osnutka naša vizija je uključiti   mlade u zajednicu uključivanjem u naše programea u skladu s zakonskim i normativnim okvirom u području socijalne skrbi, zaštite ljudskih prava, prava osoba s invladitetom i dr.

Provedbom programa koje  razvijamo unarijeđujemo kvalitetu socijalnih usluga koje pružamo inovativnim metodama rada te postižemo  veliku učinkovitost, a svaka nova aktivnost ili program predstavlja novo unaprijeđenje i nove rezultate. Naši temeljni programi su:

 1. Laboratorij životnih vještina Prijatelji 
 2. Priprema, pozor, radim! 
 3. DIP-ov klub mladih Priprema, pozor, radim!, trogodišnji program koji od  2020 do 2023 godine  financira Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku, odnosno od kolovoza novo osnovano ministarstvo – Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 4. Institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade pod nazivom Prijatelji

Preseljenjem u novi veći prostor u Wenzelovu 2, konačno su se  stekli preduvjeti za podnošenje zahtjeva za dobivanje licence odnosno rješenja nadležnog ministarstva.

Kako bi unaprijedili kvalitetu naših usluga u zajednici pristupili smo procesima usklađivanja s Pravilnikom o mimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga:

a) Zakon o socijalnoj skrbi, pročišćeni tekst zakona NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, na snazi od 01.01.2020 (https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi)

b)  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_05_56_1125.html)

c) Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2014_03_40_712.html)

d) Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_09_100_1952.html)

e) Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_143_2693.html)

 

Cilj nam je pružati sljedeće socijalne usluge:

 1. Boravak/poludnevni je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak: cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno, a poludnevni boravak može trajati od 4 do 6 sati dnevno. Uslugom boravka se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Boravak se može priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu. (https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/boravak/1811)
 2. Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika, a može se pružati individualno i u grupi. Usluga se priznaje djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja te svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb. Psihosocijalna podrška traje:
 • kod pružatelja usluga do 12 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi, i to djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno, odrasloj osobi s invaliditetom iz jednoroditeljske obitelji čijem je roditelju priznato pravo na status roditelja njegovatelja. Usluga se može priznati u obitelji korisnika do pet sati tjedno, a kod pružatelja usluga do 18 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi.

U budućnosti ćemo težiti i ka osiguravanju uvjeta za pružanje socijalne usluge organiziranog stanovanja. (https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/psihosocijalna-podrska/1808)

3. Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. (https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/organizirano-stanovanje/1813)

 

Ostali važni dokumenti:

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine: https://posi.hr/nacionalna-strategija-izjednacavanja-mogucnosti-za-osobe-s-invaliditetom-od-2017-do-2020-godine/

Priručnik za socijalno planiranje: https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/avuga/Medunarodna_suradnja_i_EU/Prirucnik%20za%20socijalno%20planiranje.pdf

 

Kako bi uključili naše mlade za koje radimo u rad i zapošljavanje, usmjeravamo naše djelovanje u skladu drugim formativnim aktima:

 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14.)
 • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14, 2/15)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 97/14., 2/15.)
 • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.)
 • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15., 13/15., 113/16, 116/17)
 • Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.)
 • Standardi usluga profesionalne rehabilitacije

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predemeta koje smo sami napravili.
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295
 • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.