Od socijalne usluge u “širem smislu” do socijalne usluge u “užem smislu”/licence

Od pružatelja  socijalnih usluga u širem smislu do pružatelja socijalnih usluga u užem smislu/licenca

nedovršeno…

O osnutka naša vizija je uključiti   mlade u zajednicu uključivanjem u naše programe a u skladu s zakonskim i normativnim okvirom u području socijalne skrbi, zaštite ljudskih prava, prava osoba s invladitetom i dr.

Provedbom programa koje  razvijamo unarijeđujemo kvalitetu socijalnih usluga koje pružamo inovativnim metodama rada te postižemo  veliku učinkovitost, a svaka nova aktivnost ili program predstavlja novo unaprijeđenje i nove rezultate. Naši temeljni programi su:

 1. Laboratorij životnih vještina Prijatelji 
 2. Priprema, pozor, radim! 
 3. DIP-ov klub mladih Priprema, pozor, radim!, trogodišnji program koji od  2020 do 2023 godine  financira Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku, odnosno od kolovoza novo osnovano ministarstvo – Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 4. Institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog druptva pod nazivom Prijatelji

Preseljenjem u novi veći prostor u Wenzelovu 2, konačno su se  stekli preduvjeti za podnošenje zahtjeva za dobivanje licence odnosno rješenja nadležnog ministarstva.

Kako bi unaprijedili kvalitetu naših usluga u zajednici pristupili smo procesima usklađivanja s Pravilnikom o mimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, a od os utka djelujemno i u skladu s  drugim normativnim aktima poput:

a) Zakon o socijalnoj skrbi, pročišćeni tekst zakona NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, na snazi od 01.01.2020 (https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi)

b)  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_05_56_1125.html)

c) Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2014_03_40_712.html)

d) Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_09_100_1952.html)

e) Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_143_2693.html)

 

Cilj nam je pružati sljedeće socijalne usluge:

 1. Boravak/poludnevni je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak: cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno, a poludnevni boravak može trajati od 4 do 6 sati dnevno. Uslugom boravka se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Boravak se može priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu. (https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/boravak/1811)
 2. Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika, a može se pružati individualno i u grupi. Usluga se priznaje djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja te svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb. Psihosocijalna podrška traje:
 • kod pružatelja usluga do 12 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi, i to djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno, odrasloj osobi s invaliditetom iz jednoroditeljske obitelji čijem je roditelju priznato pravo na status roditelja njegovatelja. Usluga se može priznati u obitelji korisnika do pet sati tjedno, a kod pružatelja usluga do 18 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi.

U budućnosti ćemo težiti i ka osiguravanju uvjeta za pružanje socijalne usluge organiziranog stanovanja. (https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/psihosocijalna-podrska/1808)

3. Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. (https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/organizirano-stanovanje/1813)

 

Ostali važni dokumenti:

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine: https://posi.hr/nacionalna-strategija-izjednacavanja-mogucnosti-za-osobe-s-invaliditetom-od-2017-do-2020-godine/

Priručnik za socijalno planiranje: https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/avuga/Medunarodna_suradnja_i_EU/Prirucnik%20za%20socijalno%20planiranje.pdf

 

Kako bi uključili naše mlade za koje radimo u rad i zapošljavanje, usmjeravamo naše djelovanje u skladu drugim formativnim aktima, a kojima se rukovodi i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapiošljavanje OSI  http://www.zosi.hr kao i Centri za profesionalnu rehabilitaciju :

 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13152/1439/18 i 32/20).Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14, 2/15)
 • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom  NN 145/20
 • Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, integrativne radionice i zaštitne radionice poticaje Zavoda mogu ostvariti temeljem:-  Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom  NN 145/20)

  –  Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom  NN 75/18, 120/1837/20 i 145/20),

  a u skladu sa

  Programom poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2021.-2023.  i

  Programom potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom za 2021.-2023.

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 97/14., 2/15.) – poticaju se mogu dobiti samo ako su OSI upisane u ovaj očevidnik.
 • Jako se puno govori o zaštitnim  i ingtegrativnim radionicama ali u PGŽ nije osnovana nit jedna, dok je u IŽ samo jedna, a u RH 10. Zašto? U skladu s Pravilnikom o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.), njih je gotovo pa nemooguće osnovati bez potpore zajednice.

Ljudi za koje radimo su osobe s invaliditetom koje imaju različite teškoće u svakodenvom životu i radu, od kojih su najčešće on kombinirane. Stoga ostvaruju razna prava ili ne nisu pokrenuli postupak pri nadležnom centru za socijalnu skrb. Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:

 • zajamčena minimalna naknada (ZMN),
 • naknada za troškove stanovanja,
 • pravo na troškove ogrjeva,
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 • jednokratne naknade,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • osobna invalidnina,
 • doplatak za pomoć i njegu,
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 • naknada do zaposlenja
 • pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta, te
 • socijalne usluge: prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), boravak, smještaj, obiteljska medijacija, organizirano stanovanje

O priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi rješenjem odlučuje nadležni centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta. Iznimno, o pravu na naknadu za troškove stanovanja rješenjem odlučuje jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb, a o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem odlučuje jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

Uvjeti za njihovo ostvarivanje određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

1. Osobna invalidnina – većina naših dipovaca osvaruje pravo, neki ne jer nisu pokrenuli zahtjev
Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.
Uvjeti za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
U postupku priznavanja prva na osobnu invalidninu potrebno je utvrditi činjenice vezane za zdravstveno stanje koje su propisane kao uvjet za priznavanje prava. Slijedom navedenog, centar za socijalnu skrb će, prije donošenja rješenja, zatražiti nalaz i mišljenje područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.Iznos osobne invalidnine određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica trenutno iznosi 500,00 kuna.
Osobna invalidnina iznosi mjesečno 300% osnovice.
2. Naknada do zaposlenja – većina osvaruje ovo pravo
Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu.
Uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu do zaposlenja određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njeguravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
3. Status roditelja njegovatelja/njegovatelja  – samo 1 
Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
 • je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
 • u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
 • ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Uvjeti za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
Roditelj njegovatelj odnosno njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu osam osnovica (osnovica trenutno iznosi 500,00 kn), prava iz mirovinskoga osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Izvor: https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/prava-u-sustavu-socijalne-skrbi-11978/11978

 

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predemeta koje smo sami napravili.
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295
 • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.