Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Laboratorij životnih vještina Prijatelji – Modul 1

Mentorski program “Laboratorij životnih vještina – PRIJATELJI” – Modul 1

Mentorski programi su izrazito učinkoviti programi koji sprječavaju ili vode ka eliminaciji socijalne isključenosti. Kroz stvaranje socijalne podrške u kontroliranom okruženju, stvaraju se uvjeti za širenje kruga socijalne podrške. Naš je specifičan jer se odnosi na specifičnu skupinu. Namijenjen je primarno mladima s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju, u dobi od 18 do 30 godina. To su mladi koji se nalaze izvan sustava obrazovanja, osposobljavanja i rada (u NEET situaciji), mladi sa završenim ili ne-redovnim školovanjem, u posebnim razrednim odjelima, posebnim školama, poput Centra za odgoj i obrazovanje; mladi koji su nezaposleni i najčešće imaju kombinirane teškoće iz autističkog spektra; intelektualne teškoće, manje motoričke smetnje, dijagnosticiran ili ne ADHD, poremećaje u ponašanju, kronične bolesti, poput epilepsije, ili druge bolesti. Upravo temeljem rezultata ovgo programa s kojim smo započeli naše djelovanje pokrenuti su i drugi programi odnosno socijalne usluge koje danas, u 2024. godini pružamo.

Program je osmišljen s ciljem sprječavanja socijalne isključenosti navedenih marginaliziranih skupina i radi pružanja socijalne podrške; u svrhu razvoja njihovog samopouzdanja, socijalnih vještina, proširivanja interesa te socijalne mreže, ali i radi organiziranog provođenja vlastitog slobodnog vremena, u krugu prijateljski orijentiranih osoba.

Program predstavlja temelj za uključivanje mladih u ostale programe te radno-okupacijske aktivnosti jer se tijekom provedbe osnaži osobe s invaliditetom s vještinama koje su potrebne za daljnje uključivanje. Zbog  pružene socijalne podrške mentora i stručnjaka te individualnog praćenja učinka za svaku osobu možemo imati kvaltetniju procjenu i izraditi plan za daljnje uključivanje. Kroz mentrki program osobe s invallditetom se osnažuju za samosalnost, npr samostalno korištenje janvog prijevoza uz potporu mentora, samostalnu brigu o sebi (npr. svakodnevna higijena), obnove već stečene vještine koje su najčešće zbog izoliranosti izgubljene  i drugo. Tako osnažene osobe se brže i lakše rehabilitraju i socijaliziraju za rad u grupi boravku ili  u aktivnostima iz psihsocijalne podrške.

Mentorski programi su u svijetu prepoznati kao najučinkovitiji model sprječavanja socijalne isključenosti, a ova inačica predstavlja jedinstven program u RH,  namijenjen ovoj ciljnoj skupini.

Već od 2015. pa do 2018. godine  provedbu je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Primorsko-goranska županija (koja ga financira i dalje), a ostala sredstva za provedbu prikupljala su se iz vlastitih izvora, donacija građana, članarina te društvenog poduzetništva. Osim toga, Udruga ima dobru suradnju sa Sveučilištem u Rijeci, čiji studenti sudjeluju kao mentori volonteri mladima s teškoćama i time daju veliki doprinos razvoju i održavanju ovog programa.

Aktivnosti koje se provode (ili su se provodile) u sklopu ovog programa su:

 • Temeljni mentorski program – vršnjačko mentorstvo, “jedan na jedan” i/ili grupno mentorstvo
 • Vesela škola kuhanja – osposobljavanje za pripremu jednostavnih jela za vlastite potrebe – do 2019 godine se ova aktivnost provodila u okvoru ovog programa, a od 2020 godne se ta aktivost provodi u okviru plana pružanja socijalnih usluga. 
 •  Idemo plivati! – rekreativno i terapijsko plivanje,  do 2019. godine ova aktivnost se provodila  u okvoru ovog programa, a do 2020. godine se provodi u okviru plana prućanaj socijalnih usluga. 
 • Edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera i ostale.

U nastavku ćemo opisati navedene aktivnosti.

1. Temeljni mentorski program

“Temeljni mentorski program” je program socijalne podrške namijenjen mladima s teškoćama, koji su završili redovni sustav školovanja, a uključuje i studente/volontere (mentore), njihove profesore s Filozofskog fakulteta (Odsjek za pedagogiju, Odsjek za kulturalne studije i druge), Učiteljskog fakulteta ili drugih sastavnica Sveučilišta, roditelje, stručnjake i druge.

Program se provodi “jedan na jedan” – 1 mentor (mlada osoba/vršnjak/ volonter) pruža socijalnu podršku jednoj mentoriranoj osobi (mladi nezaposleni izvan sustava obrazovanja i rada). Mentorski par provodi aktivnosti iz plana pomno strukturiranog slobodnog vremena, prema planu rada koji se oblikuje za svakog mentora i njegovog štićenika. Osim toga, vodi se i “baza vještina i poslova”, odnosno, opis kompetencija koje imaju sudionici programa, a prati se i njihovo napredovanje, s obzirom na to da se radi o vrlo različitim obilježjima naših mladih.

Cilj ovog programa jest da se kroz prijateljstvo, povjerenje i skrb izgradi i održi trajniji odnos odraslog volontera/mentora s mladom osobom kojoj su u djetinjstvu dijagnosticirane teškoće u razvoju ili druge teškoće koje stavljaju ovu skupinu u položaj skupine s manje mogućnosti nego li ih imaju njihovi vršnjaci. Izgradnjom pozitivnog odnosa među mentorskim parovima naše mlade osposobljavamo za temeljne životne vještine, ali i radne vještine učeći ih jednostavnim poslovima koje im u budućnosti mogu omogućiti rad uz mentore i/ili radne asistente. Sam odnos mlade osobe i volontera/mentora te  suradnja i podrška stručnjaka postaje zaštitni činitelj u socijalizaciji mlade osobe, a nizom prilagođenih aktivnosti i situacija kod mlade osobe razvijaju se socijalne vještine, novi interesi i navike, širi se krug poznatih osoba, unapređuje se slika o sebi kao i osamostaljivanje. U svrhu širenja socijalne mreže mlade osobe i razvoja novih interesa, organiziraju se i grupne aktivnosti.

Za potrebe osposobljavanja mentora stručni tim je napisao “Mali DIP-ov priručnik za mentore” koji služi kako bi volonteri – mentori imali dodatnu jednostavnu literaturu/priručnik  namijenjen mentorstvu za upravo prioritetne skupine za koju radimo.

Tko su korisnici/sudionici ovog programa?

1. IZRAVNI:

 • Mladi s teškoćama (18-30 godina) izvan sustava obrazovanja, osposobljavanja i rada (NEET), sa završenim redovnim školovanjem u posebnim razrednim odjelima ili Centru za odgoj i obrazovanje, mladi koji su nezaposleni i koji imaju teškoće iz autističnog spektra, smanjene intelektualne mogućnosti, motoričke smetnje, ADHD, poremećaje u ponašanju, epilepsiju i druge kronične bolesti.
 • Studenti volonteri, većinom s Filozofskog i Učiteljskog fakulteta u Rijeci, kojima ovaj volonterski rad omogućuje vrijedno stjecanje različitih kompetencija predviđenih studijskim programom putem društvenog korisnog učenja, stručne prakse ili drugih oblika učenja.

2. NEIZRAVNI:

 • njihove obitelji, susjedi, stručna javnost, zajednica u kojoj žive, donosioci javnih politika.

Na koji način se provodi program?

Mlada osoba i volonter/mentor tijekom 12 mjeseci provode vrijeme zajedno, jednom do dva puta tjedno, u trajanju od 3 do 5 sati, u strukturiranim aktivnostima slobodnog vremena koje su dobro razrađene u individualnim planovima.

Neke od aktivnosti su: izlasci u kino/kazalište/muzeje, odlazak u šetnje, likovno-kreativne radionice, rekreativne aktivnosti, obavljanje svakodnevnih aktivnosti, plivanje na bazenu Kantrida (Vidi “Idemo plivati”) i slično. Osim navedenih aktivnosti, mogu se uvesti i druge aktivnosti koje su od interesa mladih, njihovih roditelja, mentora volontera i ostalih koji žele sudjelovati u našem programu.

Prije početka mentorskog rada, volonteri se osposobljavaju za rad s djecom i mladima s teškoćama, a redovito im se pruža podrška putem sastanaka grupne podrške/supervizije i grupnih aktivnosti. Edukacija mentora, pričuvnog mentora i ostalih volontera traje 20 sati, 10 sati upoznavanja s teorijskim aspektom teškoća s kojima će se suočavati, kao i 10 sati prakse uz mentore koji već imaju iskustva u programu. Sastanci podrške se održavaju grupno i individualno, osobnim konzultacijama i savjetovanjem mentora, telefonski i e-poštom.

Naši voditelji/stručnjaci procjenjuju potencijal volontera, spajaju mlade osobe i volontere u par, prate razvoj njihovog odnosa, provode edukacije i supervizije volontera. Osim toga, imaju zadatak oblikovati plan rada s ciljevima te planom praćenja i praćenja učinkovitosti za svakog pojedinog korisnika/sudionika i njegovog volontera, koordinirati odnose između korisnika, njihovih roditelja i volontera te provoditi evaluaciju programa.

Sudjelovanje u ovom programu preduvjet je  za sudjelovanje u radno-okupacijskim aktivnostima, odnosno u programu Priprema, pozor, radim! do 20218, a od 2020 do 2023 – u DIP-om klubu mladih te od 2023. godine u Dnevnom centru Prijatelji. 

Zašto? Cilj ovog programa je stjecanje kompetencija iz područja svakodnevnog života, od samostalnog korištenja javnog prijevoza do samostalne pripreme jela. Tek kontinuiranim ponavljanjem svakodnevnih socijalizacijskih obrazaca postižemo sigurnost i samostalnost sudionika, te “otvaramo” puteve daljnjeg napretka i svladavanja radnih procesa i zadataka,  različitih vrsta poslova, u skladu s mogućnostima svakog pojedinog sudionika. Prije svega, smatramo socijalnu podršku izrazito važnim faktorom razvoja potencijala svakog od naših “DIP-ovaca”, bez obzira s kojom se teškoćom suočavaju, cijeli život ili dio svog života.

Voditeljice mentorskog programa:

 • Marta Berčić – prof.sociologije – od 2014. do danas
 • Karmen Vučetić, mag.psihologije od 2020. do danas
 • Bernard Šešo, mag.psihologije, od 2020. do danas
 • Silvia Marković, mag.pedagogije, od 2022. do 2023. godine

Incijatorice ovog programa od 2013. godine i osnivačice DIP-a, uz Martu Berčić, utemeljiteljice su ovog programa:

 • Petra Štimac, mag. socijalne pedagogije – od 2013.  do 2018.
 • Barbara Fistonić, mag. socijalne pedagogije – od 2013. do 2018.

Voditeljica Odjela socijalnih usluga i voditeljica tima za evaluacije:

Vanjska evaluatorica za razdoblje od 2014 do 2016.

 • doc.dr.sc. Nataša Vlah, socijalna pedagoginja

2023. godina

U 2023. godini uparili smo 11 mentorskih parova, od kojih su većina novi, novi mentori i nove mentorirane osobe. Održali smo, dvije edukacije za mentore, a svaki mjesec je održana najmanje jedan sastanka  grupne podrške za mentore te najmanje 30 individualnih savjetovanja za  mentore. Voditelji mentorskog programa su u 2023. godini: Karmen Vučetić i Bernard Šešo, oboje psiholozi, a providi se u okviru grupe aktivnosti Klub korisnika.

2022. godina

U okviru programa pružanja socijalnih usluga DIP-ov klub mladih, pokrenut je, ponovno, nakon nekokoliko godina pauze, (uglavnom zbog epidemioloških mjera) mentorski program Prijatelji. U 2022. godinu  ušli smo s 4 mentorska para, koji su uspostavili svoj mentorski odnos prije 5 i više godina.
Nakon zimskog semestra volontiranja u ak.god. 2021./2022., grupa studenata u okviru kolegija Studenti i zajednica se osnažila, i osposobila za preuzimanje uloge mentora, pa smo proveli dodatnu edukaciju i uparili 9 mentorskih parova s 13 mentora. Većina parova je jedan na jedan, dok su dva para ujedno i grupa, a radi se načelno o vršnjačkom mentorstvu. Kako je izrazito važno da osobnost i interesi mentora budu kompatibilni s onima potrebnima osobi koju se mentorira, nismo uspostavili mentorske odnose za sve naše “DIP-ovce”.U 2022. godini smo imali 13 mentorkih parova.

Do 2021. godine

 1. Temeljni mentorski program.  Od 2014. do 2019. godine smo svake godine uparili prosječno 14 menetorskih parova. Mentorski parovi su provodili plan prosječno 6 mjeseci, i to jednom tjedno po 2 sata.  30% ih je nastavilo svoj odnos u novom obliku, mentori su postali prirodna podrška, što znači da su razvijali svoj odnos u smjeru trajne podrške.

    2. Ostale ekativnosti do 2019. godine 

21. Vesela škola kuhanja

“Vesela škola kuhanja” aktivnost je koja se provodila od 2015. do 2018. godine u partnerstvu s Narodnim učilištem – ustanovom za obrazovanje i kulturu u Rijeci, s kojim surađujemo i u drugim aktivnostima, a sufinanciralo ga je Ministarstvo za demografiju, obitelj i mlade u 3. godišnjem programu. 

Cilj aktivnosti jest osposobiti sudionike za temeljne vještine kuhanja za vlastite potrebe i potrebe obitelji.

Na koji način ostvarujemo željeni cilj?

Program i plan rada obuhvaća 50 sati rada u praktikumu za kuharstvo u Narodnom učilištu, a odvija se u dvije grupe od 6 do 10 sudionika, odnosno, do 5 mentorskih parova. Svake srijede, jedna grupa mentorskih parova uči kako spremiti jednostavna jela, a o tome uče od vrhunske profesorice kuharstva, naše profesorice Mladenke, a inače i profesorice u Ugostiteljskoj školi Opatija. Osim što se uči kako pripremiti pojedino jelo, uči se i kako te gdje nabaviti namirnice, kako pospremiti za sobom nakon kuhanja, kako poslužiti gotovo jelo i kako dijeliti s drugima. Sve što sudionici pripreme, sami isprobavaju i pojedu na kraju praktikuma.

Što se to ukusno priprema?

 • doručak (kava, čaj, mlijeko, kakao, slane kiflice)
 • jela od jaja (kajgane, omleti, jaja na oko, šunka s jajima, panceta s jajima)
 • juhe (pileća, povrtna, maneštre)
 • tjestenina
 • palenta
 • griz
 • riža
 • krumpir
 • pečena i pržena jela
 • pizza
 • slatka jela

Kako to izgleda u našoj veseloj kuhinji?

 

                   

 

Na završetku praktikuma (25 sati, prosječno 8 do 10 dolazaka) priprema se domjenak za sve – obitelj i prijatelje, kojim sudionici pokazuju sve što su naučili. Osim druženja i uživanja u ukusnim jelima, vrijedni sudionici dobivaju potvrdu od Narodnog učilišta o završenom tečaju kuhanja, dok mentori dobivaju potvrdu o sudjelovanju u aktivnosti.

Ova aktivnost od 2020. godine sastavni je dio programa socijalnih usluga poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške.

3. “Idemo plivati!” za NEET

“Idemo plivati!” slobodna je aktivnost rekreativnog i terapijskog plivanja namijenjena prioritetnoj skupini mladih koja se održava od školske godine 2014./2015. na Bazenu Kantrida, a provodi se i dalje.

Opći cilj jest osnažiti sudionike i društvenu zajednicu kako bi se korisnici uspješno uključili u svakodnevni život te smanjiti predrasude zajednice o djeci i mladima s teškoćama u razvoju, a posebno onih s teškoćama u uspostavljanju socijalnih odnosa i različitim psiho-motoričkim teškoćama. Zadovoljna mlada osoba uspješnije savladava svakodnevne životne zahtjeve, održava zdravlje, stvara mreže novih prijatelja, a sve to predstavlja zaštitni faktor kod djece i mladih s teškoćama i prevenira društvenu isključenost.

Specifični ciljevi:

 1. Organizirati slobodno vrijeme mladih s teškoćama – rekreativna i terapijska aktivnost plivanja na bazenu
 2. Povezati mlade s teškoćama iz mentorskog programa s njihovim mentorima/studentima
 3. Povećati razinu vidljivosti i potreba ciljane skupine u javnosti PGŽ-a i šire

Ova aktivnost od 2020. godine sastavni je dio programa socijalnih usluga poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške. 

Tko sve sudjeluje u aktivnosti?

a) Mladi s teškoćama – NEET(8-15 mladih godišnje)

 • mladi nezaposleni koji su završili srednjoškolsko obrazovanje i koji su trenutno izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja
 • mladi nezaposleni iz mentorskog programa sa njihovim mentorima/studentima

Njihove teškoće u razvoju uglavnom su s područja socijalnih i psiho-motoričkih kompetencija (pervazivni poremećaji, ADHD).

b) Studenti/volonteri

 • studenti Filozofskog i Učiteljskog fakulteta koji svoju stručnu praksu ili obaveze u sklopu pojedinih kolegija (“service learning”) odrađuju u obliku mentorstva, unutar kojeg plivanje predstavlja jednu od aktivnosti u planu rada mentora studenta.

Kako se ostvaruje navedeni cilj?

Aktivnost se održava jednom do dva puta tjedno na Bazenu Kantrida, a sudjeluju mladi s teškoćama zajedno sa svojim mentorskim parom, u pratnji drugih volontera ili samostalno. Grupe u kojima korisnici dolaze na aktivnost najčešće su male (do 10 sudionika) te su pažljivo formirane, ovisno o vrstama teškoća mladih.

Aktivnost se  provodi metodama i tehnikama terapije u vodi  i slobodne igre u vodi, što potiče visoku motivaciju kod sudionika, poboljšava njihovu motoriku, smanjuje nemir te im omogućuje da lakše svladavaju teškoće. Osim toga, aktivnost omogućuje socijalizaciju mladih s njihovim vršnjacima.

 

 

 

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8