Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

GDPR – HR

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka (dalje: Izjava) sastavljena je u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR).https://www.zakon.hr/z/3112/Opća-uredba-o-zaštiti-podataka—Uredba-%28EU%29-2016-679-

Odnosi se na osobne podatke koji se korištenjem mrežne stranice udruge http://www.dip.hr i Facebook stranice https://www.facebook.com/istrazivanjeipotpora/ prikupljaju i
obrađuju u svrhu evidencije članova i volontera udruge Društvo za istraživanje i potporu (DIP), iz Rijeke, Wenzelova 2/1, OIB: 78171364712; MB: 4152115. Kontakt: Bernard Šešo; e-mail: [email protected]; tel/mob: +385/91 558 0920.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Izjavu kako biste lakše razumjeli koje Vaše osobne podatke obrađujemo i u koje svrhe.

Osobnim podacima u smislu ove Izjave smatraju se: ime i prezime, adresa, OIB, adresa elektronske pošte, IP adresa. Obrada osobnih podataka uključuje prikupljanje i pohranu osobnih podataka. Osobni podaci se obrađuju na zakonit, pošten i transparentan način isključivo u sljedeće svrhe:

  • odgovor na Vaše upite postavljene na internetskoj stranici Udruge
  • vođenje internih evidencija Udruge (evidencija volontera, članova)
  • optimiziranje rada web stranice Udruge

Posjetom web stranice Udruge automatski se zabilježe općeniti, neosobni podaci (koji ste Internet pretraživač koristili, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na našim stranicama). Informacije o Vašem korištenju web stranica Udruge pohranjujemo za potrebe analize u svrhu optimizacije rada web stranice.

Vaši osobni podaci obrađuju se na temelju izričite privole, isključivo u svrhe navedene u Izjavi. Privolu u svako doba možete povući bez ikakvih štetnih posljedica slanjem zahtjeva na e-mail: [email protected]

Na temelju zahtjeva imate pravo na besplatne informacije o Vašim osobnih podacima koji su pohranjeni, pravo na pristup svojim osobnim podacima, ograničavanje obrade, ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka. Zahtjev se šalje na e-mail: [email protected] Svi se prikupljeni osobni podaci pošteno i zakonito čuvaju te su dostupni samo zaposlenicima Udruge kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Udruzi odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti osobnih podataka. Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe niti se ustupaju trećoj osobi, osim ako zakon nalaže drugačije.

U slučaju povrede prava na zaštitu Vaših osobnih podataka možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb.

Privola

Upoznat/a sam sa sadržajem ove Izjave i dajem izričitu privolu Udruzi DIP da se moji osobni podaci koriste u svrhe navedene u Izjavi. (kvadratić s kvačicom)

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se u RH primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine, direktiva je Europske unije koja štiti Vaše osobne podatke i zahtijeva da se obrađuju u skladu sa zakonom, pod strogim uvjetima i u opravdanu svrhu. Osobe ili organizacije koje prikupljaju i upravljaju vašim osobnim podacima moraju ih zaštititi od zloupotrebe te moraju poštivati određena prava vlasnikaosobnih podataka koja su zajamčena pravom EU i hrvatskim propisima.

PRAVA ZAJAMČENA GDPR UREDBOM:

Pravo na pristup. Korisnik ima pravo dobiti potvrdu o tome da li se njegovi osobni podaci obrađuju ili ne, i tamo gdje je to slučaj moramo im omogućiti pristup tim podacima.

Pravo na ispravak. Korisnik ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koje će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.

Pravo na zaborav. U određenim slučajevima, korisnik ima pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade.Korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade, primjenjivo na određeno razdoblje i/ili određene situacije.

Pravo na prenosivost. Korisnik ima pravo preuzeti u strukturiranom obliku svoje osobne podatke i ima pravo prenijeti osobne podatke trećoj strani.

Pravo na podnošenje prigovora. U pojedinim slučajevima, korisnik ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka, uključujući i profiliranje. Imaju pravo prigovora na daljnju obradu osobnih podataka u onoj mjeri u kojoj su prikupljeni u svrhu direktnog marketinga.

Pravo da se ne podliježe automatiziranoj obradi osobnih podataka. Korisnik ima pravo ne biti podvrgnut odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi.

Pravo na podnošenje pritužbi. Korisnik ima pravo uložiti pritužbu u vezi s obradom osobnih podataka nadležnim tijelima za zaštitu podataka (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

Pravo na naknadu štete. U slučaju kršenja primjenjivih zakona u obradi osobnih podataka korisnik ima pravo tražiti naknadu štete za štetu koju mu je takva povreda mogla uzrokovati.

Ako se Vaši osobni podaci promijene, molimo da nas o promjenama obavijestite na adresu: [email protected]

Otvori obrazac suglasnosti:

https://forms.gle/SDkPA5SCKzfA116e7

 

 

 

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
  • Wenzelova 2/1
  • Rijeka, Hrvatska
  • OIB: 78171364712
  • MB: 4152115
  • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
  • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8