Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Što su socijalne usluge?

Od pružatelja socijalnih usluga u “širem smislu”, do pružatelja socijalnih usluga u ”užem smislu”/licenca – rad na unaprjeđenju kvalitete socijalnih usluga

Naše djelovanje u 2023. godini dostiže deset godina puta, na kojem smo imali i padova i uspona. Put od početne osnivačke incijative i “borbe” koju smo si zadali, iz naše perpektive, možemo okrakterizirati kao: “za ljude za koje radimo – prespore promjene”. Od početnog inovativnog modela mentorskog programa “Laboratorij životnih vještina Prijatelji” do “Dnevnog centra Prijatelji“ prošlo je 10 godina; puno stresnih dana, noći, ljutnje i sreće; puno uspona i padova, uz puno osoba kojima smo pružili podršku, uz puno mladih koje smo podučili pravednijem sustavu, aktivnoj zajednici, dali utjehu i podršku obiteljima. Mi ovu borbu živimo svaki dan; zajedno s našim prijateljima i obiteljima. Mi smo se opredijelili, svatko ponaosob, za ovu borbu za opće dobro. Do ovog trenutka, kada smo prošli samo dio puta implementacije našeg modela “mogućnosti” za osobe kojima treba podrška i skrb i osoba s invaliditetom, možemo biti relativno zadovoljni; svjesni smo da smo na mnoge promjene i sami utjecali. Možemo reći da je dio organizacija iz “zatvorenog sustava”u kojem živimo pomaknuo svoje granice, i otvorio mogućnosti za promjene; i s njima surađujemo na stvaranju “zajednice koja brine”.

Kako bi još više surađivali s raznim dionicima, 2022. godine, pokrećemo incijativu za uspostavu neformalne mreže pružatelja socijalnih usluga za našu primarnu skupinu, ŽUZ – Život u zajednici. https://dip.hr/znate-li-sto-je-zuz-zelite-li-se-ukljuciti-u-neformalnu-mrezu-pruzatelja-socijalnih-usluga-i-biti-promjena/.

Socijalne usluge su pravo osoba kojima treba podrška i skrb društva. Temeljne su sustavne poluge kojima osiguravamo ljudska prava i prava osoba s invaliditetom, ili bilo koja druga prava različitih skupina i pojedinaca. Za dostupnost socijalnih usluga se borimo i zato ih pružamo. U cilju zagovaranja prava različitih skupina, organiziramo kontinuirano  i komunikacijske kampanje i grupe samozastupnika. (https://dip.hr/samozastupnik-i-dipovci-su-samozastupnici-tko-je-to-i-kako-postati/).  Isto ako, naša država nema dio pravnih instituta i protokola koji osiguravaju da podrška i skrb stignu do onoga kome je to potrebno, jer još uvijek nije prihvatila “osobni pristup” izazovima, npr., osobni budžet za OSI https://dip.hr/osobni-budzet-za-osi-jer-osi-su-osobe-koje-trebaju-podrsku-i-srkb-te-tu-socijalnu-uslugu/ ili institut “nezavisnog zastupnika”.

U nastavku je kratki pregled, unatrag. Naš model podrške i skrbi za skupine kojima treba podrška i skrb, model “mogućnosti“, socijalni i pravni model pristupa ovim skupinama, a ne neprikladni model “nemogućnosti” na kojem su zasnosvani medicinski i drugi zastarjeli modeli, promoviramo od osnutka, a analogan je modelu socijalne skrbi kakav se koristi u UK. Komparativnu analizu našeg sustava socijalne skrbi i onoga iz UK  iznijeli smo u našem Priručniku za zagovaranje prava OSI, DIP-ov klub mladih, koji smo promovirali na okruglom stolu u lipnju 2022. godine. Okrugli stol je bio posvećen unaprjeđenju kvalitete socijalnih usluga. (uskoro e-izdanje).https://dip.hr/okrugli-stol-distancirano-socijalni-7-6-2022-preporuke-i-materijali-za-izradu-alternativnog-izvjesca/.

Od 1.10.2022. DNEVNI CENTAR “PRIJATELJI”

Rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga: do 30 korisnika, različitih odraslih osoba s invaliditetom – formalni sustavni uvjet priznavanja prava.

1. socijalna usluga psihosocijalne podrške – Rješenje psihosocijalna podrška – DIP  

Iz Zakona o socijalnoj skrbi, Članak 91. Psihosocijalna podrška je usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika.

Članak 92. (1) Usluga psihosocijalne podrške može se odobriti pojedincu, obitelji ili udomitelju. (2) Usluga psihosocijalne podrške pruža se individualno ili u grupi. (3) Usluga psihosocijalne podrške pruža se u obitelji korisnika, udomiteljskoj obitelji, kod drugih pružatelja usluga koji ispunjavaju propisane uvjete ili na drugim mjestima prema potrebi korisnika. (4) Usluga psihosocijalne podrške može se pružati u nazočnosti i uz sudjelovanje članova obitelji.

Članak 93. (1) Usluga psihosocijalne podrške može se odobriti do godinu dana. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nastavak psihosocijalne podrške može se odobriti nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka dok traje potreba na temelju stručne procjene. (3) Uslugu psihosocijalne podrške pruža dom socijalne skrbi i drugi pružatelji usluga iz članka 162. točaka 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 94. (1) Usluga psihosocijalne podrške pojedincu odobrava se radi prevladavanja teškoća i osnaživanja pojedinca u vezi s teškoćama u razvoju, invaliditetom, starijom životnom dobi, kriznim stanjima, nasiljem u obitelji, uključivanjem u svakodnevni život zajednice, prevladavanja tretmanskih iskustava, problema u ponašanju te u drugim nepovoljnim okolnostima. (2) Usluga psihosocijalne podrške odobrava se pojedincu na temelju procjene rizika, snaga i potreba u skladu s individualnim planom promjene. (3) Psihosocijalna podrška djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom odobrava se na temelju stručne procjene pružatelja usluge o vrsti, trajanju i učestalosti usluge, na temelju koje se izrađuje individualni plan promjene. (4) Psihosocijalna podrška pruža se u obitelji korisnika ili udomiteljskoj obitelji do pet sati tjedno, a kod ostalih pružatelja usluga do šest sati tjedno, a najviše tri sata dnevno, od čega najviše četiri sata individualno, a ostalo u grupi.

Članak 95. (1) Psihosocijalna podrška obitelji odobrava se radi prevladavanja obiteljskih teškoća, stjecanja roditeljskih vještina i osnaživanja obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

(2) Usluga psihosocijalne podrške odobrava se obitelji kada se problemi i teškoće mogu riješiti samo promjenama u obitelji, kada je obitelji potrebna stručna pomoć i podrška pri odgoju i skrbi za djecu, radi usvajanja znanja i vještina za uspješnije roditeljstvo ili svakodnevnu brigu i skrb odnosno kada je rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje odnosa. (3) Usluga psihosocijalne podrške odobrava se obitelji na temelju procjene rizika, snaga i potreba u skladu s individualnim planom promjene. (4) Psihosocijalna podrška pruža se u obitelji do pet sati tjedno, iznimno kod pružatelja usluge do šest sati tjedno, a najviše dva sata dnevno.

2. socijalna usluga  – poludnevni boravak, Rješenje poludnevni boravak – DIP

Članak 104. 1) Boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

(2) Usluga boravka odobrava se djetetu s teškoćama u razvoju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu s problemima u ponašanju, osobi kod koje je utvrđena privremena nezapošljivost prema zakonu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom, osobi s invaliditetom, osobi starije životne dobi, teško bolesnoj odrasloj osobi i beskućniku koji nije smješten u prihvatilištu.

(3) Usluga boravka pruža se kao usluga poludnevnog boravka, u trajanju od četiri do šest sati dnevno ili kao usluga cjelodnevnog boravka, u trajanju od šest do deset sati dnevno.

(4) Usluga poludnevnog boravka i usluga cjelodnevnog boravka može se odobriti jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Vrste socijalnih usluga, Članak 71 (Zakon o socijalnoj skrbi)

1. prva socijalna usluga

2. usluga sveobuhvatne procjene i planiranja,

3. savjetovanje

4. stručna procjena

5. psihosocijalno savjetovanje

6. socijalno mentorstvo

7. obiteljska medijacija

8. psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja

9. psihosocijalna podrška

10. rana razvojna podrška i 11. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja

12. pomoć u kući

13. boravak

14. organizirano stanovanje i 15. smještaj.

Članak 72. Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika.

Članak 73. (1) Socijalne usluge priznaju se ili odobravaju na temelju sveobuhvatne i/ili specifične procjene potreba korisnika, rizika i snaga obitelji i resursa lokalne zajednice, u skladu s individualnim planom promjene ili planom intervencija, radi osnaživanja i bolje socijalne uključenosti. (2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na prvu socijalnu uslugu, uslugu savjetovanja koju pruža stručni radnik Zavoda i uslugu obiteljske medijacije.

Članak 74. (1) Socijalne usluge prvenstveno se priznaju ili odobravaju korisniku kao izvaninstitucijske usluge ili mu se priznaje pravo na izvaninstitucijsku skrb. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na smještaj kao institucijsku skrb priznaje se u kriznim situacijama, radi provođenja rehabilitacijskih programa, radi provođenja psihosocijalnih tretmana te u drugim slučajevima iz članka 116. točaka 1., 3., 5. i 6. do 9. ovoga Zakona, ako osobi nije moguće osigurati skrb u vlastitom domu, priznavanjem prava na izvaninstitucijsku skrb i/ili pružanjem drugih izvaninstitucijskih usluga. (3) Socijalne usluge iz članka 71. točaka 1. do 14. ovoga Zakona su izvaninstitucijske usluge. (4) Smještaj je usluga koja se pruža kao institucijska skrb u domu socijalne skrbi, ili kod drugih pružatelja usluga, ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelji.

Članak 75. (1) Socijalne usluge iz članka 71. ovoga Zakona mogu se pružati na temelju:

(1.) rješenja Zavoda, osim socijalnih usluga koje pruža Zavod

(2.) uputnice ili zaključka Zavoda ili

(3.) ugovora o pružanju socijalne usluge.

(4.) Socijalne usluge iz članka 71. točaka 14. i 15. ovoga Zakona pružaju se na temelju rješenja.

(5.) Socijalne usluge iz članka 71. točaka 4. do 13. ovoga Zakona pružaju se na temelju uputnice, osim usluge stručne procjene koja se može pružati i na temelju zaključka.

(6.) Socijalne usluge iz članka 71. točaka 5. do 15. ovoga Zakona mogu se pružati i na temelju ugovora korisnika i pružatelja usluge.

(7.) Iznimno, od stavka 4. ovoga članka, socijalnu uslugu iz članka 71. točaka 13. do 15. ovoga Zakona, dijete može koristiti samo na temelju uputnice ili rješenja Zavoda.

(8.) Korisnik može sam izabrati socijalnu uslugu i pružatelja s kojim sklapa ugovor o pružanju socijalne usluge u skladu s uvjetima propisanim ovim Zakonom. To znači da možete dobiti uputnicu ili zaključak, a mi  potporu/sredstva za pružanje socijalnih usluga, ili možete sami s nama ugovoriti pružanje socijalnih usluga.

(9.) Korisnik koji socijalnu uslugu koristi na temelju ugovora iz stavka 4. ovoga članka u cijelosti snosi troškove usluge.

U budućnosti ćemo težiti i ka osiguravanju uvjeta za pružanje socijalne usluge organiziranog stanovanja. (https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/psihosocijalna-podrska/1808)

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba, tijekom 24 sata dnevno, uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. (https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/organizirano-stanovanje/1813)

Kako bi unaprijedili kvalitetu naših usluga u zajednici, pristupili smo procesima usklađivanja s Pravilnikom o minalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, a od osnutka djelujemo i u skladu s  drugim normativnim aktima:

Krajem 2021. i u 2022. godini doneseno je niz novih propisa u području socijalne skrbi, koji se odnose na pružanje socijalnih usluga:

Akcijski plan USLUGE 2021.-2024_

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_145_2804.html

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavl

Isto tako:

a) Zakon o socijalnoj skrbi, pročišćeni tekst zakona NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, na snazi od 01.01.2020. (https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi)

b)  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_05_56_1125.html)

c) Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2014_03_40_712.html)

d) Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_09_100_1952.html)

e) Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_143_2693.html)

Kako bi udovoljili uvjetima iz Pravilnika, trebalo je prikupiti sredstva za investicijsko ulaganje – adaptaciju prostora u kojem smo u zakupu, u vlasništvu Grada Rijeke. U prvoj fazi, koja je trajala 3 godine – za adaptaciju sanitarnih čvorova, kako bi imali dovoljan broj (3). Sada kada imamo rješenja,  prikupljamo za adaptaciju kuhinje, jer je postojeća dotrajala, uz nužnost izvedbe novih instalacija.

2. faza: Siječanj 2023. Ulaganja u adaptaciju kuhinje: Sredstva za adaptaciju kuhinje su se prikupljala iz različtih izvora, od 10.2022. do 1.2023: Od listopada 2022. je u  tijeku kampanja za prikupljanje sredstava za adaptaciju kuhinje u kojoj naše osobe s invaliditetom uče pripremu jednostavnih jela, za sebe i obitelj, u svakodnevnom životu, a ujedno za one koje imaju mogućnosti, to je i radno-okupacijska aktivnost, priprema za rad na jednostavnim poslovima na kojima oni mogu raditi. Zato nam je kuhinja jako važna, jer to je prostor učenja i stjecanja novih vještina.

 1. Platforma A1! Čini pravu stvar! https://dip.hr/a1-cini-prvu-stvar-dipovci-zele-kuhati/ (anonimno ili s podacima) – “DIP-ovci” žele kuhati! Postojeća kuhinja je vrlo stara, elementi se raspadaju i raspored nije funkcionalan, elektronički aparati su stari i svaki dan neki od njih prestaje raditi. Ulaganje u adaptaciju kuhinje (radovi na postavljanju nove elektroinstalcije, dovod vode i odvodnja, novi elementi za kuhinju s novim elektroničkim aparatima) ulaganje su u razvoj, jer ćemo moći više vremena provoditi u ovim radno-okupacijskim aktivnostima za više osoba, što će osigurati brže rezultate. Prema ponudama izvođača, ukupan trošak je oko 30.000 kuna i to nam je sadašnji kratkoročni cilj.
 2. Donacije djelatnika Policijske uprave Primorsko-goranske županije, akcija za DIP-ovu kuhinju:; 11.270 kuna ili 1.496 eura
 3. Na adventskoj aukcijskoj licitacije tiskanih radova s 2. Kvarnerske kolonije autorskog stripa i ilustracije: prikupljeno 130 eura, i dalje možete na facebook stranici otkupiti printanu verziju rada odabranog autora: https://www.facebook.com/media/set?vanity=102812631635828&set=a.632025855381167
 4. Platforma – kalendar CROZ-a, koji je odabrao 12 udruga, koje su predstavljene na 12 mjeseci: izrađena aplikacija po mjeri naših potreba – za vođenje evidencije i izvještavanja i kalendar koji je izradila ekipa CROZa izašao je i u tiskanom izdanju te distribuiran partnerima ove tvrtke, ali i izdan i u elektroničkom izdanju – 12 odabranih udruga predstavljaju 12 mjeseci, a klikom možete donirati za naš rad jednostavnim postupkom, zavirite u naš kalendar: https://croz.net/calendar-2023/ akcija traje i dalje;
 5. Osobnim angažmanom naših podržavatelja, npr. rođendanske proslave na kojima se umjesto poklona slavljenicima gosti doniraju za kuhinju: prikupljeno oko 1.200 eura
 6. Ugovorima o donaciji, uplata na žiro račun, izravno
 7. Druge vrste ugovora o suradnji, prema potrebi.

1., faza: 2021.- 2022. godine: Ulaganja u prostor radi udovljavanja uvjeta iz Pravilnika faza 1.

a) 1.7.2022. Adaptacija sanitarnih čvorova: ukupni iznos sredstava utrošen na adaptaciju:

 •  keramičarski, knauferski i građevinski radovi 22.000 kuna
 • vodoinstalterski radovi 22.000 kuna
 • električarski radovi – 10.200 kuna
 • ispitivanje ispravnosti vode 1000 kuna
 • ispitavnje ispravnosti elektro instalacija cca 5.000 kuna

b) 20.4.2022. Krajem travnja 2022. godine  započeli smo adaptaciju sanitarnih čvorova, zahvaljujući donacijama građana, tvrtki, Primorskog-gornaskoj županiji i Gradu Rijeci. Sredstava smo prikupljali kroz kampanju koristeći više komunikacjskih kanala i metoda: “Donatorske aukcije”,  pozivi donatorima, objave u medijima, pisma i sastanci s donositeljima odluka, rođendanske proslave prijateljica naših “DIP-ovaca”, humanitarna akcija studenata biotehnologije “Kuglice dobrih želja“, na sjamovima Zeleni Kastav. Nakon 3 godine prikupljanja, prikupili smo oko 40.000 kuna, s čime smo započeli adaptaciju koja će nas koštati oko 70.000 kuna, prema prvom troškovniku iz 2019. godine.

Od 2013. godine (osnivanje DIP-a do danas)  – izvaninstitucijske socijalne usluge, prvenstveno boravak i psihosocijalna podrška te organizirano stanovanje, kao inkluzivan model izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom i druge osobe kojima treba podrška i skrb iz specifične skupine osoba s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i/ili osoba s invaliditetom

O osnutka naša je vizija uključiti prvenstveno mlade u zajednicu, kroz procese aktivnog sudjelovanja u našim programima, a u skladu sa zakonskim i normativnim okvirom u području socijalne skrbi, zaštite ljudskih prava, prava osoba s invaliditetom i dr.

Provedbom programa koje razvijamo, unarjeđujemo kvalitetu socijalnih usluga koje pružamo inovativnim metodama rada, te postižemo visoku učinkovitost, a svaka nova aktivnost ili program predstavlja novo unaprjeđenje i nove rezultate. Naši temeljni programi su:

 1. Laboratorij životnih vještina Prijatelji 
 2. Priprema, pozor, radim! 
 3. DIP-ov klub mladih Priprema, pozor, radim!, trogodišnji program, koji od  2020. do 2023. godine financira Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku, odnosno, od kolovoza novoosnovano ministarstvo – Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 4. Institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog druptva pod nazivom Prijatelji

Preseljenjem u novi, veći prostor u Wenzelovu 2, konačno su se stekli preduvjeti za podnošenje zahtjeva za dobivanje licence, odnosno rješenja nadležnog ministarstva (od 2022. godine su to županijska tijela)

Ostali važni dokumenti:

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine: https://posi.hr/nacionalna-strategija-izjednacavanja-mogucnosti-za-osobe-s-invaliditetom-od-2017-do-2020-godine/

Priručnik za socijalno planiranje: https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/avuga/Medunarodna_suradnja_i_EU/Prirucnik%20za%20socijalno%20planiranje.pdf

Kako bi uključili naše mlade za koje radimo u rad i zapošljavanje, usmjeravamo naše djelovanje u skladu drugim formativnim aktima, a kojima se rukovodi i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI http://www.zosi.hr kao i Centri za profesionalnu rehabilitaciju :

 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13152/1439/18 i 32/20).Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14, 2/15)
 • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom  NN 145/20
 • Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom koje se samozapošljavanju, integrativne radionice i zaštitne radionice, poticaje Zavoda mogu ostvariti temeljem:- Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom  NN 145/20)- Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom  NN 75/18, 120/1837/20 i 145/20), a u skladu s Programom poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2021.-2023. Programom potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa, u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom za 2021.-2023.
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 97/14., 2/15.) – poticaju se mogu dobiti samo ako su OSI upisane u ovaj očevidnik.
 • Jako se puno govori o zaštitnim  i ingtegrativnim radionicama ali u PGŽ nije osnovana nit jedna, dok je u IŽ samo jedna, a u RH 10. Zašto? U skladu s Pravilnikom o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.), njih je gotovo nemooguće osnovati bez potpore zajednice.

 

Ljudi za koje radimo su osobe s invaliditetom koje imaju različite teškoće u svakodenvom životu i radu, od kojih su najčešće one kombinirane. Stoga, ostvaruju razna prava, ali mnogi nisu pokrenuli postupak pri nadležnom centru za socijalnu skrb. Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:

 • zajamčena minimalna naknada (ZMN),
 • naknada za troškove stanovanja,
 • pravo na troškove ogrjeva,
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 • jednokratne naknade,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • osobna invalidnina,
 • doplatak za pomoć i njegu,
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 • naknada do zaposlenja
 • pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta, te
 • socijalne usluge: prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), boravak, smještaj, obiteljska medijacija, organizirano stanovanje

O priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi rješenjem odlučuje nadležni centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta. Iznimno, o pravu na naknadu za troškove stanovanja rješenjem odlučuje jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb, a o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem odlučuje jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

Uvjeti za njihovo ostvarivanje određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

1. Osobna invalidnina – većina naših “DIP-ovaca” ostvaruje pravo, ali neki ne, jer nisu pokrenuli zahtjev
Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.
Uvjeti za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
U postupku priznavanja prava na osobnu invalidninu, potrebno je utvrditi činjenice vezane za zdravstveno stanje koje su propisane kao uvjet za priznavanje prava. Slijedom navedenog, centar za socijalnu skrb će, prije donošenja rješenja, zatražiti nalaz i mišljenje područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Iznos osobne invalidnine određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica trenutno iznosi 500,00 kuna.
Osobna invalidnina iznosi mjesečno 300% osnovice.
2. Naknada do zaposlenja – većina osvaruje ovo pravo
Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje, ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu.
Uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu do zaposlenja određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu. Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
3. Status roditelja njegovatelja/njegovatelja  – samo 1 
Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
 • je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
 • u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
 • ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Uvjeti za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
Roditelj njegovatelj, odnosno njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu osam osnovica (osnovica trenutno iznosi 500,00 kn), prava iz mirovinskoga osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Izvor: https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/prava-u-sustavu-socijalne-skrbi-11978/11978

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8