Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Istraživanja, strategije i analize

Istraživanja, strategije i analize iz DIP – ovog Odjela za istraživanje, strategije i analitiku

Naš Tim provodi prema našoj procjeni, važna istraživanja i analize, a stavlja na raspolaganje naše ljudske resurse i mrežu naših suradnika, za provedbu i suradnju na provedbi raznih znanstvenih i stručnih istraživanja i analiza:

 1. Istraživanja i studije u svrhu donošenja i izrade strateških dokumenata javnih politika
 2. Primijenjena istraživanja u pojedinom sektoru, radi doprinosa unaprjeđenju rješenja izazova pred kojim se nalaze građani
 3. Istraživanja, evaluacije za poslovni sektor
 4. Evaluacije, učinkovitost i drugi elementi planiranja.

DIP od osnivanja djeluje u području primijenjenih znanstvenih istraživanja, u svrhu planiranja javnih politika. Bez stručnog i znanstvenog pristupa svim sektorima, na svim razinama, od nacionalne do lokalne, za sve vrste odluka, političke odluke su slučajne i ostaju na razini želja. Odgovornost za distribuciju proračunskih sredstava je na svima nama, ne samo na našim političkim predstavnicima, zato smo dužni aktivno sudjelovati u odlučivanju o distribuciji. Isto tako, programi koji se financiraju iz proračuna često nisu učinkoviti, a koriste se zastarjele metode, pa se često financiraju programi koji ne samo da nisu učinkoviti, nego su i štetni. Svjedoci smo promjena u pojedinim javnim upravama, pa dajemo podršku svakom nastojanju da zajedno gradimo demokratsku kulturu na ovaj način.

Naš doprinos i način djelovanja vidljiv je kroz nekoliko načela našeg djelovanja: 

  1. aktivno sudjelovanje u širenju pristupa u odlučivanju i planiranju  javnih politika temeljenim na dokazima – ”evidence based policy”: izrade strategija, analiza koje doprinose ovom pristupu
  2. aktivno sudjelovanje u širenju pristupa stalnog vrednovanja učinkovitosti i unaprjeđenja kvalitete programa koji rješavaju izazove, kvalitetu usluga na koja građani imaju pravo i prevenciju rizika od narušavanja zdravlja, ponašanja ili sl.  – primijenjena istraživanja o pojedinim pojavama, studije i analize
  3. jačanje transparentnosti,  uključivanja širokog raspona ključnih dionika, jačanje kritičkog mišljenja i kulture suradnje, razmjene i dijeljenja resursa u procesima donošenja odluka o javnim pitanjima – uz savjetovanje sa stručnjacima, korištenje procjena potreba i stalnog praćenja i vrednovanja učinaka – evaluacije, studije i sl.

Zastupamo demokratske procese i metodologiju odlučivanja i planiranja javnih politika, temeljem dokaza o postojećim javnim potrebama – evidence based policy. U razvijenim državama EU već 30-tak godina planski dokumenti javnih tijela  donose se temeljem ovakvih podatka i rezultata istraživanja.  DIP  je sve razvojne dokumente planiranja razvoja za nas, kao organizaciju i za druge organizacije, a posebno za donositelje odluka (javna tijela),  izradio nastojeći uvesti “evidence based policy” u svaki korak planiranja, provedbe i vrednovanja učinkovitosti provedbe tih dokumenata.

“Korištenje dokaza za planiranje javnih politika” nije nova ideja…Izraz EBP dobio je političku vrijednost pod Blairovom administracijom od 1997. godine. Namjera mu je bila označiti ulazak vlade s modernizirajućim mandatom, posvećene zamjeni ideološki vođene politike racionalnim odlučivanjem. EBP je sada postao fokus niza političkih zajednica, bilo vladinih odjela, istraživačkih organizacija ili think-tankova. EBP je diskurs ili skup metoda koji informira proces politike, umjesto da izravno utječe na moguće ciljeve politike. Zalaže se za racionalniji, rigorozniji i sustavniji pristup. Potraga za EBP-om temelji se na premisi da bi političke odluke trebale biti bolje utemeljene na dostupnim dokazima i trebale bi uključivati ​​racionalnu analizu. To je zato što se smatra da politika koja se temelji na sustavnim dokazima daje bolje rezultate. Pristup je također uključio prakse utemeljene na dokazima.” http://cdn-odi-production.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/media/documents/3683.pdf

U planiranju i praćenju učinkovitosti javnih politika ili ulaganja proračunskih sredstava, ključno je nekoliko dimenzija koje jedna bez druge nemaju svrhu:

 1. Istraživanje javnih potreba na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, na razini organizacija,  općenito ili sektorski – istraživanja se provode raznim metodologijama, ali najčešće uključuju razne kvalitativne, kvantitativne i participativne metode.
 2. Izrada strategija, kao ključnih dokumenata javnih politika prema utvrđenoj metodologiji, temeljem prethodnih rezultata istraživanja
 3. Izrada akcijskih ili operativnih planova
 4. Praćenje provedbe strategija i akcijskih planova, s terminskim rokovima, odgovornim tijelima ili pojedincima
 5. Evaluacija i/ili mjerenje učinkovitosti javnih ulaganja temeljem provedbe pojedinih strategija, uz stalno praćenje promjene javnih potreba.

Analizom raznih strategija za kreiranje javnih politika na razini EU i šire, može se reći da smo prihvatili dobre prakse Ujedinjenog Kraljevstva, koje koristi širok raspon alata i metoda. Najčešće koristimo ove elemente:

I. Pregled i popis za provjeru: procjena učinka i procjena (analiza postojećih dokumenata), popis smjernica za donositelje politika – analiza  postojećih dokumenata i odluka;

II. Evaluacija strategije i politike: vodič za preživljavanje strategije, kao što je Magenta knjiga, npr.  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/879438/HMT_Magenta_Book.pdf smjernice o evaluaciji politike; i/ili Zelena knjiga, npr. https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-governent/the-green-book-2020 ,  ili Aqua book, npr. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/416478/aqua_book_final_web.pdf procjena i evaluacija u središnjoj državi

III. Procjena učinaka propisa (RIA), koja se u RH počela ozbiljnije provoditi;

IV. Osiguravanje uključivanja ključnih perspektiva: uključivanje regionalnih perspektiva u skup alata za izradu politika (podnacionalno): alati za međunarodne usporedbe u izradi politika; procjena utjecaja na spol/okvir za rodno osviještenu politiku;

V. Upravljanje rizicima za javnost/ smjernice za procjenu, testiranje ideja o politici/pilotiranje javne politike
VI. Alati usmjereni na javnost: alat za procjenu zabrinutosti; angažman zajednice;  kako voditi/ povezivanje s korisnicima i građanima odnosno aktivno sudjelovanje građana u donošenju odluka, planiranju, praćenju i vrednovanju;
VII. Dobivanje boljih savjeta i dokaza: stručna savjetodavna tijela za donositelje politika
VIII. Poboljšanje standarda kvalitativnog istraživanja
IX. Ostali resursi temeljeni na webu.

Analizom brojnih dokumenata, temeljem kojih se financiraju potrebe građana iz javnih izvora (proračuna) na razini RH, pokazalo se:

– da odlučivanje i dokumenti iz kojih proizlazi financiranje najčešće nisu “evidence-based policy”, ili odluke javnih politika temeljene na znanstvenim dokazima, već su odluke koje se često uopće ne temelje na ikakvim dokazima, nego su odraz želja. Dio je reguliran Zakonom o proračunu i pripadajućim zakonima i podzakonskim aktima, no još uvijek je nedovoljno regulirano odlučivanje o financiranju,

– pomaci se vide u pojedinačnim naporima, često nestručno i povremeno. U posljednjih nekoliko godina, vide se napori pojedinih sektora da sve više zauzimaju ovu poziciju,

– ključni dokument javnih politika u planiranju razvoja je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH” https://www.zakon.hr/z/975/Zakon-o-sustavu-strateškog-planiranja-i-upravljanja-razvojem-Republike-Hrvatske, koji je pokrenuo procese ujednačavanja metodologije i procedura za donošenje ključnih strateških dokumenta.

Naš doprinos demokratizaciji procesa odlučivanja u planiranju javnih politika konkretiziran je u više projekata, a posebno smo ponosni na planiranje strategija za mlade, u čijem sektoru smo već više godina aktivni. Više na poveznicama “programi za mlade” i dr.:

Program za mlade PGŽ, 2020 -2024, čiji smo autori . Više na poveznici https://dip.hr/programi/javne-politike-za-mlade/

Regionalni program za mlade Istarske županije, 2017-2018. čiji smo autori, Više na poveznici:  https://dip.hr/regionalni-program-za-mlade-istarske-zupanije/

Lokalni program Grada Labina, čiji smo autori, više na poveznici: https://dip.hr/lokalni-program-za-mlade-grada-labina/

Program za mlade Grada Poreča, čiji smo autori. Više na poveznici: PROGRAM ZA MLADE Grada Poreča 2016 -2020 za GV 16 6 2016 (porec.hr)

“Strategija dolazi od starogrčke riječi stratēgos i doslovno znači “vođenje vojske” (grč. stratos : vojska, ago: voditi, strategos : vojskovođa). Vremenom je izgubljeno to prvobitno značenje, i koristi se da bi se označilo postupanje usmjereno ka ostvarivanju određenog cilja nakon dužeg planiranja. Pojmovi strategija i taktika su usko povezani. Oba označavaju ispravno korištenje određenih sredstava u vremenu i prostoru, pri čemu se (vrlo pojednostavljeno rečeno) strategija odnosi na cilj, a taktika na način kako ostvariti postavljeni cilj. Danas se izraz “strategija” koristi u više različitih vrsta ljudskih djelatnosti”.

 

 

 

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8