JPZM – izrada Programa za mlade PGŽ


2020/2021 Izrada Programa za mlade Primorsko goranske županije

Listopad 2020. PZM PGŽ 

Izrada strategija/programa za mlade je proces kroz ćemo na objektivan način (evidence based policy) doznati što više o mladima, ali i prilika da informiramo, educiramo za aktivno građanstvo  i aktiviramo mlade, ali i ključne dionike  i donositelje odluka za provedbu programa. Program za mlade će biti usklađen s nacionalnim, regionalnim, lokalnim ali i EU javnim politikama za mlade.

Više  https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en  i

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0269&from=en

Plan nastavka istraživanja za “mapu zajednice mladih” je   izrada “user friendly budget report for youth”“proračuna za mlade”  i ispitivanje kapacitiranosti ključnih dionika (a posebno udruga mladih i za mlade i drugih organiziranih oblika djelovanja mladih)  za provedbu programa za mlade

Pripremamo  aktivnosti kojima ćemo, koristeći nekoliko metoda prikupljanja podataka, analizirati  navedena područja. Do sada smo prikupili sociodemografske podatke i analizirali dokumente iz kojih se iščitavaju javne politike za mlade.

 1. Kakve su javne  politike za i prema mladima na nacionalnoj, regioalnoj ili lokalnoj razini je   vidljivo u ulaganjima za mlade, financiranim programima prihvaćenima u  proračunu! Kako bi mladi znali u kom smjeru “pušu vjetrovi” i kako se politike  odnose prema “generacijama na kojima svijet ostaje” potrebno je trenasprarentno i objektivno prikazati ulaganja gradova, općina i županije u mlade. U tu svrhu prikupljamo podatke iz gradova i općina o ulaganjima za mlade, prema područjima djelovanja za mlade.                                  Pripremili smo  obrasce za jedinice lokalne samouprave na području Primorsko goranske županije koje sada upućujemo kako bi prikupili podatke.
 2.  Ne bi li program za mlade  bio uspješno implementiran u zajednicu i bio učinkovit potrebna je sinergija svih dionika u zajednici –  javnih politika, ključnih dionika i aktiviranje mladih. Kapacitiranost organiziranih oblika djelovanja mladih (udruga, savjeta mladih, učeničkih vijeća, podmlatka  političkih stranaka i vjerskih zajednica ili inicijativa mladih) i  ključnih dionika koji u svojem radu rade s mladima (ustanove i dr.)   za provedbu programa  i njihova spremnost na aktivno sudjelovanje u implementaciji programa  izrazito je važan faktor učinkovitosti programa. Stoga ispitujemo i ove dimenzije pa pripremamo protokol  strukturiranog intervja i/ili upitnik za ove dionike kako bi prikupili podatke o njihovoj kapacitranosti i spremnosti za provedbu programa.
 3. Nakon što prikupimo sve ove podatke i analiziramo sociodemografske podatke o mladima, analiziramo sve postojeće strategije i doklumente iz kojih je vidljiv smjer javnih politika za mlade, izdvojit ćemo  prioritetna  strateška područja djelovanja za mlade, goruće probleme i mogućnosti/potencijale te rješenja i  raspraviti ih s mladima i ključnim dionicima. Njihovo viđenje ovih elementa dovesti će nas do ciljeva i mjera za unaprijeđenje javnih politika. Nakon toga, ponovno uključujemo sve dionike ali i donostelje odluka kako bi koristeći koordiniranu metodu komunikacije ili strukturirani dijalog ponovo došli do novih rješenja i to ponavljamo više puta na terenu i on line.

Rujan 2020.

Nakon prijave na javnoj nabavi, odabrani smo kao najbolji ponuditelj pa je odmah započela izrada i pripreme za izradu programa za mlade PGŽ-a.

U izravni tim koji izrađuje program prema već iskušanoj, ali prilagođenoj strukturi mladih u PGŽ-u,  uključeni su:

 • Bernard Šešo, psih. – zaposlenik u DIP-u, voditelj analize podataka, radionice za mlade i drugo
 • Sanja Crnković – članica DIP-a, voditeljica prikupljanja statističkih podatka, grafičke obrade i dr.
 • Marta Berčić, prof.soc. – voditeljica projekta, zaposlenica u DIP-u

U izradu su izravno uključeni mladi, članovi Savjeta mladih PGŽ-a, koji su inicirali izradu programa, i Primorsko goranska županija, a tijekom izrade ćemo uključivati volontere, ključne dionike (udruge, ustanove i druge organizacije koji u svojim programima imaju programe za mlade), mlade iz različitih oblika djelovanja mladih i druge mlade koji žele doprinijeti unaprjeđenju položaja mladih.

Izrada programa za mlade je proces tijekom kojeg ćemo se približiti mladima kako bi pronašli najbolje mjere za unaprjeđenje njihovog života, a to je mozaik stručnih znanja i aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o predmetima koji se njih tiču. Ciljevi će biti usklađeni s 11 ciljeva EU strategije za mlade 2019 do 2027:

Connecting EU with Youth – povezivanje mladih
Equality of All Genders – jednakost spolova/rodova
Inclusive Societies – inkluzivna/uključiva društva
Information & Constructive Dialogue – informacije/informiranost  i konstruktivni dijalog
Mental Health & Wellbeing – mentalno  zdravlje i blagostanje mladih
Moving Rural Youth Forward – unaprijeđenje života mladih u ruralnim područjima
Quality Employment for All – kvalitetno zapošljavanje za sve
Quality Learning – kvalitetno učenje
Space and Participation for All – proctor i sudjelovanje za sve
Sustainable Green Europe – održiva Zelena EU/Hrvatska
Youth Organisations & European Programmes  – EU-a s mladima – organizacije mladih i za malade i programme za mlade 

Odvija se u fazama koje smo započeli 29.9.2020.:

1.Prikupljanje socio-demografskih podatka o mladima (Sanja) (kraj 9.2020.)

2. Priprema za komunikacijsku kampanju:

 • sastanci sa SM PGŽ:  30.9. sastanak sa SM PGŽ; 2.10. 2020. predstavljanje programa na Koordinaciji SM iz PGŽ (Marčelji)
 • medijski nastupi- kontinuirano (Vidi: https://dip.hr/program-za-mlade/)

3. Prilagodba protokola za intervju s organiziranim oblicima djelovanja mladih (udruge) (početak 10.2020.)

4. Izrada i prilagodba obrazaca za izradu proračuna za mlade: upućivanje svim JLS (početak 10.2020.)

5. Komunikacija s JLS i SM (kontinuirano)

6. Terenski rad – obilazak JLS-a radi informiranja mladih i početka provedbe te najave događanja:

 • Općina Lopar i Grad Rab, 8.10.2020. 

7. Prvi ciklus strukturiranog dijaloga s mladima (open method of coordination in the youth field) radionice/javni forumi, radne skupine

8. Drugi ciklus strukturiranog  dijaloga s mladima – analiza postignutih mogućnosti, rješenja i prednosti za sve cjeline (gradovi i općine)

9. Treći ciklus strukturiranog dijaloga s mladima – prijedlozi, kritike i analiza predloženih mjera i indikatora za praćenje

10. Javno savjetovanje zainteresirane javnosti

11. Prihvaćanje na Skupštini PGŽ-a

12. Izrada akcijskih planova

 

Ako ste osoba koja radi za mlade ili ste mlada osoba, javite nam se!  Trebate li podršku u zagovaranju interesa mladih ili kako pregovarati s donositeljima odluka, kako izraditi program rada savjeta mladih, kako iz programa za mlade/strategije izraditi akcijski plan, bilo koji savjet oko zapošljavanja, biranja škole i studija, ako ne znate što ćete … javite se! Imamo puno iskustva u tom području.

Naša voditeljica programa je izradila više priručnika za mlade upravo s ovim temama, a imamo puno iskustva u raznim programima za mlade. Neki od priručnika koje je naša voditeljica napisala upravo nakon završenih projekata za mlade su: 

Priručnik za mlade. Mladi u zajednici bez barijera

ili

nekaselokalniglasovicuju2015.finalezaweb

Obuhvaća sve programe i projekte u kojima sudjelujemo kao nositelji, partneri ili stručni suradnici, sudionici ili inicijatori aktivnosti kojima se zagovaraju interesi mladih svih skupina ove rizične i populacije pune potencijala. U okviru ovog programa već godinama smo prisutni u izradi strategija za mlade za koje izrađujemo metodologiju izrade, vodimo javne forume, analiziramo podatke o mladima (desk research), provodimo istraživanja, ali i predlažemo (pišemo) sam tekst strategije kao rezultat naših istraživanja i analiza potreba mladih i strukturiranog dijaloga s donositeljima odluka i ključnim dionicima.

Trenutno je u izradi nacionalni programa za mlade kojeg čekamo više godina. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13290

Tako smo izradili za jedinice lokalne i regionalne samouprave više programa za mlade, dok smo u izradi nekoliko sudjelovali zastupajući različite skupine mladih.


2017/2018 Regionalni program za mlade Istarske županije

Projekt „Regionalni program za mlade Istarske županije“ provodi Istarska županija u partnerstvu s Udrugom mladih i Alumni FET iz Pule http://www.alumni-fet-drmijomirkovic.hr/regionalni-program-za-mlade-istarske-zupanije/, te Udrugom za mlade Alfa Albona iz Labina,http://www.alfa-albona.hr/regionalni-program-za-mlade/ a nastao je na inicijativu Savjeta mladih Istarske županije. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u iznosu od 52.500,00 kn, te sredstvima iz Proračuna Istarske županije u iznosu od 57.500,00 kn.

Izradu Program je inicirao Savjet mladih IŽ,  u  izradi programa je sudjelovalo više od 500 mladih, gradovi i općine IŽ, obrazovne i druge ustanove koje u svojim programima  rade s mladima. Održano je više javnih foruma organiziranih prema područjima djelovanja za mlade, a rezultati istraživanja su bili na razmatranju u većina udruga mladih i za mlade. iskustvo koje smo imali u radu s mladima neprocjenjivo je i obogatilo je naše djelovanje, a u samoj izradi sudjelovalo je više mladih iz partnerskih udruga i nezavisnih mladih zainteresiranih za analize i istraživanja o mladima.

 

Na sjednici Skupštine Istarske županije je usvojen Regionalni program za mlade Istarske županije https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/novosti/sjednice_skupstine_2017/10/10-08-Regionalni_program_mladi.pdf

I dalje https://www.facebook.com/rpmiz/ . 

U nastavku su  poveznica na dio objava u medijima koji su pratili izradu ovog programa.

https://vimeo.com/204041707

http://www.regionalexpress.hr/site/more/izh-ja-predstavljen-program-za-mlade-istarske-zhupanije

https://glasistrenovine.hr/arhiva-portala/pregled-vijesti/projekt-izrade-regionalnog-programa-za-mlade-istarske-zupanije-priblizava-se-kraju-554970

https://www.istra-istria.hr/index.php?id=2326&tx_ttnews[tt_news]=4387&cHash=d4250aca0d 

https://glasistrenovine.hr/arhiva-portala/pregled-vijesti/izraduju-se-lokalni-i-regionalni-program-za-mlade-do-2020-544133

 


2016/2017 Lokalni program za mlade Grada Labina

Temeljem prikupljenih podataka iz više od 400 dokumenta i drugih izvora kroz skoro pa jednogodišnje razdoblje, kvalitativnim i kvantitativnim metodama, u procesu analize problema i potreba mladih Labina, u nastavku se izdvaja osnovne smjernice za razvoj politika za mlade u Gradu Labina. Iznose se zaključci nastali temeljem rezultata ovih analiza, a svrha predloženih mjera je dugoročno planirati unaprjeđenje i promjenu društvenog položaja mladih Labina, s naglaskom na aktivno uključivanje svih dionika, a posebno mladih. Kako bi se osiguralo praćenje provedbe definiraju se indikatori za praćenje (provedbe) i uspješnost (rezultata), a ukupno čine osnovne smjernice za izradu akcijskih provedbenih planova.

http://www.labin.hr/Files/obrazlozenje-prijedloga-lokalnog-programa-za-mlade-grada-labina.pdf

http://labin.hr/Files/201605/201602/Prijedlog%20Lokalnog%20programa%20za%20mlade.pdf

Nositelj projekta je Grad Labin a parterre udruga za mlade Alfa Albona, dok je DIP izradio metodologiju, organizirao javne forume i druge načine strukturiranog dijaloga s mladim.,

http://www.alfa-albona.hr/lokalni-program-za-mlade-grada-labina-na-javnoj-raspravi-do-17-srpnja-2015/http://radiolabin.hr/news_details.php?id=398

 


DIP na projektima iz područja NEET skupina – financirani iz EU fondova:

neodvršeno…

 1. godine predavanje i radionica ERASMUS+ “ strateška partnerstva za mlade “Workpetence for NEET”, Labin: https://workpetence.eu/wpcontent/uploads/2019/02/Guidelines_for_career_guidance_and_counseling-final-web.pdfhttps://www.facebook.com/Workpetence/videos/429020257676683 ,    http://www.alfa-albona.hr/situation-with-neet-population-in-croatia/.

2019/2020 Interreg Begin Grad Labin – predavanja i radionice za sudionike/društveno poduzetništvohttps://gradonacelnik.hr/vijesti/vijesti-projekt-begin-grad-labin-predvodnik-razvoja-odrzivog-drustvenog-poduzetnistva-na-podrucju-istarske-zupanije/

2018. Youth centers fit for NEET, DIPŠ stručni suradnik na projektu ERASMS+ KA2, strateška partnerstva za mlade

Projekt „Informativni centri za mlade prikladni NEET sufinanciran je iz   programa Erasmus + Europske unije, Ključna akcija 2 kroz Nacionalnu agenciju za europske obrazovne programe i mobilnost, a  provodila ga jer  Koalicija omladinskih organizacija SEGA iz Makedonije  Regionalni info centar za mlade Rijeka iz Hrvatske i Stowarzyszenie Edukacja przez Internet iz Poljske. Cilj projekta je rad na inovativnom pristupu u identificiranju uzora za informiranje mladih o potrebama ljudi u NEET situaciji. Prevencija bi trebala biti prioritetna kako bi se izbjeglo povećanje broja mladih koji dolaze u NEET situaciju i razbijanje međugeneracijskog kruga socijalne isključenosti. Potreban je proaktivan pristup mladim organizacijama kako bi se osigurala rana intervencija kako bi se izbjeglo da mladi dođu u NEET situaciju.  Jačanjem kapaciteta organizacija mladih, omladinskog rada i drugih oblika inkluzije osigurat ćemo korištenje njihovog potencijala za poticanje socijalne uključenosti mladih u NEET situaciji. Promicati i povećati dostupnost stručnog savjetovanja i usmjeravanja prilagođenih potrebama socijalno isključenih mladih u svim fazama njihova života. Kroz TOT će se mladi radnici upoznati s novim pristupom informiranju mladih NEET-ova. Kroz projekt je izrađen i on line alat za mlade. 

Uloga DIP-a je bila provesti istraživanje o mladima u NEET situaciji, analizirati normativni okvir javnih politika za mlade iz ovog područja te pripremiti rezultate istraživanja za završnu konferenciju za mlade u Rijeci. 

https://www.facebook.com/YICfittoNEET

https://www.facebook.com/YICfittoNEET/videos/498558227301801/.  

https://www.facebook.com/YICfittoNEET/videos/490265334799901/

2013./2014. Stručni suradnici na EU projektu “Jadranska mladinska ideja” , IPA program (HR-SI) – voditeljica aktivnosti “Metodologija izrade i izrada lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Poreča” (prikupljanje podatka za izradu, analiza kapacitiranosti organizacija civilnog društva (upitnik), priprema materijala za radionice (fokus grupe) s relevantnim dionicima; priprema javne rasprave, analiza prikupljenih podataka, priprema nacrta “Programa za mlade Grada Poreča)

2013./2014. Izrada metodologije za prikupljanje podatka i provedbu “Lokalnog programa za mlade” za Grad Poreč, EU projekt “Jadranski centri za mlade” (umrežavanje i uključivanje mladih) , partneri Slovenija, Hrvatska , članica ekspertnog tima za izradu politika za mlade

2014. stručni suradnici na projektu “Snaga tolerancije – sprečavanje korupcije i nasilja u sportu”, provodi udruga Regionalni info centar za mlade, Udruga za mlade Korak ispred, u suradnji s Transparency International Hrvatska i Društvom za istraživanje i potporu te uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Vlade Republike Hrvatske  – izrada metodologije istraživanja, priprema materijala, analiza podataka, pisanje izvještaja i preporuka, te izrada publikacije.

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predemeta koje smo sami napravili.
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295
 • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.