Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Evaluacija

Što je evaluacija organizacije ili programa i zašto smatramo da je ona važna?

DIP nudi usluge evaluacije za razne dionike:

 • poslovni sektor, za organizacije ili programe,
 •  javna tijela, organizacije ili  ustanove i njihove programe,
 • organizacije civilnog društva i njihove programe.

Od osnutka provodimo vanjsku i unutrašnju evaluaciju naše organizacije i naših programa, pa nam je to najveće iskustvo.  Zbog ovog ogromnog iskustva i stručnih referenci koje ima, naš tim je osposobljen za provedbu evaluacija i za druge.

Evaluacija je sistematičan i objektivan proces koji procjenjuje i vrednuje vrijednost ili značaj aktivnosti, politike ili programa, planirane intervencije, intervencije u toku ili završene intervencije.

Evaluacijom se mjeri učinak, ocjenjuje uspjeh i učinkovitost pojedine politike, programa ili projekta –  na temelju ocjenjivanja učinjenog treba ukazati na negativne rezultate, istaknuti uspješne i dati preporuke za buduće planiranje i provedbu. Evaluacija je učenje na pogreškama i dobrim praksama. Kako bi mogli evaluirati provedbu, potrebno je imati plan provedbe ili strateški dokument koji ima utvrđene ciljeve, mjere za postizanje ciljeva i aktivnosti kojim se dolazi do ciljeva. U RH nije dovoljno razvijen metodološki alat za evaluaciju ulaganja u programe javnih politika, a tek “europeizacijom” dolazi do malih pomaka. Najveći pomaci se vide u aktivnostima projekata koji se financiraju iz sredstava EU, tako npr. Agencija za mobilnost i programe EU osposobljava korisnike sredstava za evaluaciju projekta: http://arhiva.mobilnost.hr/prilozi/05_1418290955_eTwinning_webinar.pdf

Evaluacija (vrednovanje projekata i/ili programa) je periodičko ocjenjivanje djelotvornosti (efikasnosti), učinkovitosti (efektivnosti), učinka, održivosti i relevantnosti programa/projekta u kontekstu utvrđenih ciljeva. Odnosi se na opći cilj projekta i njegovu svrhu, odnosno bavi se tzv. dugoročnim učinkom (impact) te se od praćenja provedbe (monitoring) razlikuje u vremenskom intervalu u kojem se provodi. https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/eu-fondovi/pracenje-provedbe-monitoring-i-vrednovanje-evaluacija/evaluacija/314

Evaluacija nije samo pitati korisnike: “Kako vam je bilo?”; evaluacija je puno više od toga. Ona obuhvaća i provedbene i procesne pokazatelje koje morate planirati prije provedbe programa.

Evaluacija se može provoditi:

 1. u fazi strateškog planiranja, ex ante evaluacija
 2. nakon provedene strategije ili programa, expost evaluacija.

Evaluacija se može provesti: 

 1. za vrijeme i nakon provedenog programa  – preporuka da uvijek evaluirate vlastiti program, ako već nemate sredstava za plaćanje vanjske evaluacije,
 2. prije početka provedbe – najčešće radi ocjenjivanja povjerenstva u svrhu donošenja odluke o financiranju.

Evaluacija se odnosi i na procjenu kvalitete projekta koji će se tek provesti u svrhu ocjenjivanja za financiranje. Većina organizacija se susreće s ovom evaluacijom pri prijavi za sredstava iz proračuna, pa je Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html …i Priručnik za primjenu uredbe, https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/PRIRUČNIK%20za%20primjenu%20Uredbe_v.%202.0.pdf, između ostalog određeno da kriteriji za procjenu moraju biti transparentni. Iako se vidi napredak u transparentnosti, ipak članovi povjerenstva za procjenu često donose upitne odluke, a javna tijela često ne obrazlažu ocjene članova povjerenstva. Zašto? Često nemaju ključne dokumente temeljem kojeg su donesena prioritetna područja financiranja ili nemaju akcijske planove kao niti jasno određene kategorije za ocjenjivanje, pa procjena prepuštena slučaju.  Tako se stvara nepovjerenje u donesene ocjene i odluke o financiranju, npr. član povjerenstva ocijeni element “suradnja sa zajednicom” s vrlo niskom ocjenom, a organizacija navede izrazito veliki broj s dokazima o suradnji u prijavi. Zato smo uložili dodatni trud u senzibiliziranje javnosti na važnost evaluacije, ove prije i one poslije.

Većina organizacija koja prijavljuje projekte za financiranje iz EU sredstava se susreće s osnovnim kriterijima Europske komisije za evaluaciju projekata, programa i/ili razvojnih politika:

 • relevantnost/relevance –  primjerenost projektnih ciljeva za rješavanje problema koji su prepoznati te za kontekst u kojem se projekt provodi; procjenjuje se interna logika i koherentnost projekta
 • učinkovitost/efficiency –  jesu li razumnim troškovima postignuti projektni rezultati te koliko su dobro projektni inputi poslužili u provedbi aktivnosti; u cjelini se procjenjuje je li odabran najbolji pristup za postizanje željenih ciljeva u određenom vremenu i uz određene troškove
 • djelotvornost/effectiveness – u kojoj su mjeri projektni rezultati pridonijeli postizanju projektnih ciljeva i koliki su utjecaj pri tome imale pretpostavke u projektu; procjenjuje se kakav je učinak projekta na ciljane skupine i korisnike projekta
 • utjecaj/impact –  kakav je utjecaj projekta na šire okruženje i na koji način utječe na razvojne politike u sektoru u kojem se projekt provodi
 • održivost/sustainability – koliko je vjerojatno da će rezultati projekta imati pozitivan utjecaj i nakon završetka vanjskog financiranja projektih aktivnosti, koliko će dionici – projektni tim, donositelji odluka i korisnici – imati vlasništvo (ownership) i koristi i nakon završetka projekta.

Bez praćenja provedbe (monitoring), bez vrednovanja rezultata i učinkovitosti ne znamo jesmo li donijeli dobru odluku i koji su se rizici pojavili pri provedbi, ne znamo jesmo li dobro ili ne planirali i što smo naučili iz tog iskustva.

 

Berčić, M., Šešo, B., 2019. Evaluacija marketinške učinkovitosti ulaganja Turističke zajednice Poreč.

Berčić, M. 2018. Evaluacija rada infocentra za mlade, Rijeka: Regionalni info centar za mlade:  https://umki.hr/wp-content/uploads/2018/09/umki-publikacije-evaluacijaprojektariczmiumki2015..pdf

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8